Font Size

SCREEN

Cpanel

Bezuinigingen vragen om gezamenlijke aanpak ISD en WML

Logo_ISD_WML

De snoeiharde bezuinigingen bij de Intergemeentelijk Sociale Dienst van Waalwijk, Heusden en Loon op Zand en bij de sociale werkvoorziening  Midden-Langstraat (WML) maken een gezamenlijke aanpak dringend noodzakelijk. Daartoe wordt opgeroepen door een ingediende motie met toelichting van PRO3 in de raadsvergadering van 9 februari 2012.

Als uitvoeringsorganen moeten de ISD en WML de forse klappen uit Den Haag al dit jaar zien op te vangen. En dat is niet gemakkelijk. Maar hoe te handelen? Wie gaat hun dat vertellen?
Diegenen die deze klappen het eerst voelen zijn de 44 tijdelijke arbeidscontractanten van wie het contract niet wordt verlengd. Hun emotie en de emoties van hun collega’s zijn allerzins te begrijpen. Er zijn honderden handtekeningen verzameld en ook de ondernemingsraad van de WML heeft haar bezorgdheid geuit.

De rol van de drie gemeenteraden?

Ook de drie gemeenteraden zijn als bestuurders bij deze bezuinigingsslag betrokken, weliswaar op afstand maar uiteindelijk zijn zij diegenen die de kaders bepalen hoe het sociaal beleid in iedere afzonderlijke gemeente vorm en inhoud wordt gegeven.
Gemeenteraden hebben het bestuur van de ISD en de WML gedelegeerd aan de afzonderlijke besturen van de ISD en de WML. Maar er zijn situaties waarbij de gemeenteraden niet alleen via info-avonden bij het beleid betrokken moeten worden. Het gaat dan om uitzonderlijke situaties. Een situatie die nu aan de orde is gezien de enorme bezuinigingen die op de ISD en de WML afkomen en ook de drie gemeenten zullen beroeren.

Van de gemeenten wordt een integrale oplossing verwacht. Want er komt nog meer op de gemeenten af: Decentralisatie AWBZ, Jeugdzorg-decentralisatie, de nieuwe Wet Werken naar vermogen (Wet WnV, pas vorige maand officieel ingediend) en niet op de laatste plaats de aanpassingen binnen de WMO. Daarnaast moeten de werkgevers extra gemobiliseerd worden om hen te betrekken bij de invoering van de wet WnV. De rol van het Sociaal-economisch team (SET) moet bezien worden.

In de motie van PRO3 wordt uitdrukkelijk aan de huidige besturen van de ISD en WML gevraagd om gezamenlijk met een integraal plan van aanpak te komen waaruit moet blijken hoe de kortingen en de te verwachten fusie-opbrengsten verwerkt zullen worden. In feite roept de motie op tot een beleidsmatige onderbouwing van de te nemen maatregelen. Financiën hoort daarbij niet de enige leidraad te zijn. Ook hier gaat het om drie K’s: Kwaliteit van de Dienstverlening, Kwetsbaarheid van de cliënten en Kostenbeheersing.

PRO3 stelt in haar motie ook voor om de maatregel om tijdelijke arbeidscontracten niet te verlengen op te schorten zolang het integrale plan van aanpak er niet is. Dit onderdeel van de motie is voorlopig aangehouden. De uitnodiging om tot een gezamenlijk integraal plan te komen werd door een ruime meerderheid van de Raad gesteund: 13 stemmen voor en 5 stemmen tegen. CDA en VVD stemden helaas tegen.

Kortom, Gemeenteraden doe wat, Colleges doe wat en probeer met maximale inzet deze bezuinigingsslag te overleven. Er is nu creativiteit en solidariteit nodig om deze klappen op te vangen.

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.