Font Size

SCREEN

Cpanel

Hoofdlijnen akkoord Bruisend Dorpshart

BDH-ontwerp1In hoofdlijnen is een akkoord bereikt tussen de gemeente en de ontwikkelaars van het Bruisend Dorpshart over een groot aantal aanpassingen van de oorspronkelijke plannen. Deze onderhandelingen waren o.a. nodig vanwege de financiële situatie van woningcorporatie WSG en het aangepaste accommodatiebeleid. Vandaag, 25 mei 2012, zijn alle plannen openbaar gemaakt via een persconferentie. De raad is donderdagavond reeds in een vertrouwelijke vergadering geïnformeerd. Door het College is een pre-advies opgesteld waar de raad zich op 28 juni a.s. moet uitspreken. Uit dit pre-advies halen we de volgende punten:

Wat krijgen we?

 • Openbare functies van het gemeentehuis en multifunctioneel centrum in één gebouw, hierna te noemen het gemeenschapshuis.
  Er wordt een gebouw ontwikkeld dat als multifunctioneel centrum en gedeeltelijk als gemeentehuis gebruikt wordt. In dit gebouw komen zalen die voor verschillende activiteiten gebruikt kunnen worden: vergaderen, sociaal culturele activiteiten, voorstellingen en dergelijke. Als voorbeeld: je kunt hier voor een paspoort terecht, de gemeenteraad kan er vergaderen, maar je kunt er ook voor een bibliotheekboek terecht. De gemeentewinkel met de medewerkers van de gemeente met overwegend publiekstaken, worden ook gehuisvest in dit gebouw, net als de VVV en de bibliotheek. Dit kan mogelijk zorgen voor verruiming van de openingstijden van met name de bibliotheek;
 • geen apart gemeentehuis meer. Op de plek van het gemeentehuis komen rond de 45 huurwoningen, woningen waarbij zorg naar behoefte kan worden geboden;
 • er komen +/- 110 parkeerplekken in de parkeergarage en ongeveer 90 parkeerplaatsen bij de woningen;
 • daarnaast komen er in het gebied nog ongeveer 40 woningen en zo’n 20 appartementen. Deze zijn verdeeld over zo’n 40  woningen met 70 parkeerplaatsen in Branderhof achter de brandweerkazerne en ongeveer 20 appartementen met 16 parkeerplaatsen in de Noordwand. Op de begane grond van de Noordwand komt horeca, dienstverlening en detailhandel;
 • de Zuidwand wordt binnen het nieuwe contract buiten beschouwing gelaten; ontwikkeling van de Zuidwand wordt na realisatie van de eerdergenoemde onderdelen van het Bruisend Dorpshart ter hand genomen. Dit vindt plaats in goed overleg met Casade.
  In het oorspronkelijke plan zou de Zuidwand (de kant van de gemeentewinkel) gebruikt worden voor 10 appartementen en commerciële functies op de begane grond. Gelet op de marktontwikkelingen en woningbehoefte is dit project geschrapt. De gemeentewinkel blijft tijdens de bouw nog bestaan en in de tussentijd wordt gezocht naar een locatie voor definitieve huisvesting van het personeel. Als dat een feit is, wordt de locatie alsnog, maar niet meer binnen de huidige afspraken, ontwikkeld;
 • de brandweerkazerne blijft eigendom van de gemeente. De komende maanden wordt gekeken welke invulling gegeven kan worden aan de brandweerkazerne, de horecafunctie, in elk geval op de begane grond, is daarbij uitgangspunt.

Wat brengt het op?

 • De planwijzigingen zijn zodanig dat de samenhang tussen de te ontwikkelen gebouwen weer volledig tot zijn recht komt en recht doet aan de huidige economische omstandigheden; het plan kan daardoor in één bouwstroom snel en adequaat worden gerealiseerd;
 • de gemeente kan hierdoor het exploitatietekort op huisvestingslasten van de sociaal culturele voorzieningen (accommodatiebeleid) substantieel terug brengen; 
 • met name het gemeenschapshuis wordt zo ontworpen dat optimaal gebruik wordt gemaakt van samenwerkingsconcepten tussen de betrokken partners;
 • het project doet recht aan de financiële mogelijkheden van de betrokken partners, zodat het gevaar op nog meer oponthoud wordt geminimaliseerd;
 • met het bovenstaande wordt met uitzondering van de Zuidwand het volledige Bruisend Dorpshart gerealiseerd, zij het in gewijzigde vorm.

Wanneer starten we en wanneer is het klaar?

We starten naar verwachting in oktober van dit jaar met de woningen in Branderhof. In de loop van 2013 starten de andere projecten op. Deze tijdsplanning heeft te maken met de wijziging van het bestemmingsplan, uitwerking van ontwerpen, beoordeling van de bouwplannen en de verlening van omgevingsvergunningen. Wanneer de genoemde bestemmingsplanwijziging voorspoedig verloopt, is in redelijkheid het project eind 2016 gerealiseerd.

Het volledige pre-advies is hier te lezen en te downloaden.

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.