Font Size

SCREEN

Cpanel

Zorgen Gemeenteraad om afval brand Chemie-Pack Moerdijk

Brand Chemie-PackDe Gemeenteraad heeft zich ernstig bezorgd getoond over de afvalverwerking van de restanten (incl. bluswater) van de grote brand bij Chemie-Pack te Moerdijk (5 jan.2011). Attero heeft de opdracht de restanten te verwerken. Zij doet dit in de Spinder, op korte afstand van Loon op Zand. De Gemeenteraad en het College zijn hierover in het geheel niet geïnformeerd, terwijl het toch om niet geringe hoeveelheden potentieel gevaarlijke stoffen gaat.

In de raad van 24 mei zijn hier door de VVD, mede namens alle andere fracties de volgende vragen over gesteld aan het College.

"Op 5 januari 2011 heeft de ramp bij Moerdijk plaatsgevonden met veel gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Ons is ter ore gekomen dat het giftig bluswater opgeslagen gaat worden bij de afvalverwerkingsinstallatie 'De Spinder' te Tilburg. Dit ligt op de gemeentegrens met Loon op Zand. Volgens planning zou op 24 april 2012 besluitvorming over het storten van het slibresidu voorgelegd zijn aan GS.
Klopt onze informatie?
Zo ja, bent u op de hoogte gebracht voordat besluitvorming plaats zou vinden?
Zo ja, kan de portefeuillehouder aangeven wat de risico's c.q. gevolgen zijn voor de volksgezondheid en de natuur?
 
Zo nee,
Had u hierover geïnformeerd moeten worden door Gedeputeerde Staten danwel de gemeente Tilburg?
 
Gaat de portefeuillehouder er alles aan doen om te zorgen dat er geen risco's zijn voor de volksgezondheid van onze burgers en de natuur voor nu en in de toekomst?"

Het College beantwoordt deze vragen als volgt:

"GS besloot in te stemmen met de verwerking van bluswaterresidu van Chemie Pack Moerdijk op stortplaats De Spinder. Begin mei kwam het eerste deel van het restmateriaal aan bij de stortplaats in Tilburg. Het te verwerken afval is na de bluswerkzaamheden achtergebleven op het terrein van Chemie Pack. Het bestaat uit een mengsel van vast, inert materiaal dat oogt als dikke slib met puin. Over enkele weken zal het resterende materiaal aangevoerd worden op de locatie in Tilburg. Dat gebeurt over een periode van drie of vier aaneengesloten dagen, om eventuele overlast zoveel als mogelijk te beperken.

De gemeente Loon op Zand is niet op de hoogte gebracht van de besluitvorming. Formeel is hier ook geen noodzaak toe, aangezien stortplaats De Spinder is uitgerust met een speciaal deel, een C3 compartiment, waar de afvalstroom mag worden geborgen en naast stortcapaciteit ook over de benodigde vergunningen voor deze afvalstromen beschikt. Inmiddels is er bestuurlijk contact gelegd met provincie en gemeente Tilburg om op de hoogte te zijn en blijven van mogelijke ontwikkelingen.

Op grond van de beschikbare informatie zitten er in de residulaag geurhinderlijke stoffen. Sommige van deze stoffen kunnen bij het storten geuroverlast veroorzaken. Uitgesloten wordt dat het materiaal of bestanddelen daarvan zich kunnen verspreiden. De verwerking op de locatie gebeurt volgens vooraf vastgelegde procedures. Daarnaast wordt het compartiment iedere dag voorzien van een waterkerende laag. Alle voorzieningen onder het compartiment zijn vloeistofdicht. Hierdoor is verspreiding naar bodem, grondwater en omgeving, en daarmee naar de omliggende natuurgebieden, uitgesloten.

De gemeente Moerdijk, verantwoordelijk voor het opruimen van de verontreiniging van het terrein van Chemie Pack, heeft de GGD gevraagd de risico's voor de gezondheid van de gebruikers van de directe omgeving van De Spinder als gevolg van het storten van de residulaag te beoordelen en te adviseren over het uitvoeren van metingen en te treffen beheersmaatregelen. In het kader daarvan worden tijdens de stortwerkzaamheden uitgebreid metingen uitgevoerd door het bureau Milieumetingen van de provincie, die hierin het bevoegd gezag is. Indien te hoge concentraties worden gemeten, kan de werkwijze direct worden aangepast om gezondheidsrisico's te voorkomen. Bij het storten van het eerste deel van het restmateriaal begin mei is dit overigens niet nodig gebleken."

Luchtfoto Spinder

De gemeente is dus niet op de hoogte gebracht en formeel hoefde dat ook niet. Maar dat het niet zomaar om wat afvalverwerking gaat laat Attero zelf zien op haar eigen website. Daar wordt uitgebreid beschreven op welke wijze het afval verwerkt wordt en welke maatregelen genomen worden om ieder mogelijk gevaar te kunnen voorkomen. Zie de website van Attero hier.

Wij vinden dat het College alsnog op z'n minst haar ongenoegen moet uiten over het feit dat zij op geen enkele manier betrokken is bij dit onderwerp door de Provincie, de gemeente Tilburg en Attero. Als dat wel op tijd was gebeurd had de gemeente ook tijdig haar inwoners hierover kunnen informeren. Deze vraag is nu voorgelegd bij het College.

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.