Font Size

SCREEN

Cpanel

Begroting 2013: visie, keuzes en kaders (deel I)

De komende maand zal in het teken staan van de besluitvorming over de begroting 2013 en de jaren erna. En ieder jaar opnieuw zullen weer keuzes gemaakt moeten worden. Wie krijgt wat, wanneer en waarom wel of niet? Juist nu, met minder financiële speelruimte voor de gemeenten worden weloverwogen keuzes steeds belangrijker. De verdeling van de pot met geld is niet iets wat je op een achternamiddag doet. De begroting wil je ook graag goed onderbouwd doen, gekoppeld aan een langetermijn visie: wat vind je belangrijk voor Loon op Zand over pakweg 10-15 jaar. Heb je deze visie eenmaal vastgesteld, dan kan je daaruit afleiden wat je als gemeenteraad moet doen de komende jaren om die visie te realiseren.
In het voorjaar hebben alle lokale partijen zich ingespannen om tot een gezamelijke visie te komen over de vraag hoe Loon op Zand er in 2025 uit zou moeten zien. Aan de hand van deze visie heeft een raadpleging van de inwoners plaatsgevonden. Met stellingen op het gebied van wonen, werken en welzijn zijn inwoners uitgedaagd om hun gedachten hierover naar voren te brengen.


Op basis van deze raadplegingen heeft het College denkrichtingen bepaald die de kaders vormen van de begroting. Deze zijn vastgelegd in de Kadernota 2013-2016. De gemeenteraad heeft zich over de Kadernota in de vergadering van 28 juni uitgesproken. De raad heeft kennisgenomen van deze Kadernota en het College meegegeven om "de richting en de mogelijke maatregelen zoals beschreven in de Kadernota als uitgangspunt te nemen, daarbij betrekkende de beraadslagingen in de raad". Ook vinden alle partijen dat in het jaar 2016 de begroting sluitend moet zijn, en zo mogelijk al in 2013.

 

Pro3 heeft in haar bijdrage bij de behandeling van de kadernota o.a. de volgende suggesties en aandachtspunten meegegeven bij de opstelling van de begroting voor 2013 en de jaren erna tot 2016:

  • Investeer in burgerbetrokkenheid, communicatie en medewerker nieuwe stijl
  • Een terugtredende overheid zal meer ondersteund en adviserend moeten zijn in het bevorderen van zelfredzaamheid en de eigen kracht.
  • Subsidiebeleid moet  hernieuwd worden en sturend zijn.
  • Bezuinigingen moeten gepaard gaan met beleidsinhoudelijke afwegingen.
  • Pro3 staat niet zondermeer achter het voorstel om op welzijnssubsidie € 221.000 te bezuinigen.
  • College wordt gevraagd z.s.m. met een visie te komen op de open end subsidies.
  • Privatisering en professionalisering van het accommodatiebeleid moet druk op accommodatiebudget aanzienlijk verminderen.

Pro3 zal de voorgestelde begroting van het College beoordelen op basis van de Kadernota 2013. Ook worden de meegegeven suggesties en aandachtspunten bij betrokken.

In de commissievergaderingen (in de week van 8-12 oktober) zullen alle begrotingsvoorstellen worden besproken:

  • Maandag 8 oktober - commissie Mens en Maatschappij: alle onderwerpen die te maken hebben met Onderwijs en Kinderopvang, Cultuur en Sport, Sociaal-culturele voorzieningen, Werk en Inkomen en Maatschappelijke Ondersteuning en Volksgezondheid.
  • Dinsdag 9 oktober - commissie Fysieke Omgeving en Milieu: alle onderwerpen over de Openbare Ruimte, Toerisme en Recreatie, Milieu en Afval, Bouwen en Wonen.
  • Donderdag 11 oktober- commissie Bestuur en Middelen: Alle onderwerpen over Bestuur en Dienstverlening, Openbare Orde, Economische Zaken, Financiering en Dekkingsmiddelen.

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.