Font Size

SCREEN

Cpanel

Een andere bestemming

Binnen onze gemeentegrenzen komen binnen afzienbare tijd  ruimtes vrij, waaraan niet meer dezelfde bestemming  gegeven kan worden dan tot nu toe gebruikelijk was.  Er staan al lange tijd gebouwen/ruimtes leeg in onze gemeente wat de leefbaarheid in de buurten niet ten goede komt. Als de gemeente geen eigenaar is heeft zij hier weinig invloed op.

Twee  schoolgebouwen die binnenkort leeg komen te staan,  namelijk basisschool  De Hil en de Anton Pieck school, beide in Kaatsheuvel, zijn wel eigendom van de gemeente. De bestemming van deze gebouwen is na sluiting niet duidelijk. Dan rijst de vraag : wat gaan we er mee doen.

1: Sloop is een optie om ruimte voor woningbouw te maken, maar met de huidige recessie  zullen  projectontwikkelaars  of de gemeente zelf zich niet snel melden voor een dergelijke ingreep.  Leegstand leidt tot verpaupering van de buurt  en het gebouw kan doelwit worden van vandalen.

2: Herbestemmen voor een zelfde functie. Zo zouden de Theresiaschool en de Vaert misschien wel samen in de Anton Piek school passen. Dan komen er wel weer andere gebouwen leeg te staan waar een bestemming aan gegeven dient te worden.

3: Een oplossing zou zijn als er door middel van particulier initiatief een nieuwe invulling gegeven kan worden aan de gebouwen. Zo zou een woonbestemming aan deze gebouwen een optie kunnen zijn. Het zou mooi zijn om zowel wonen zonder zorg, als de mogelijkheid om wonen met zorg in deze gebouwen te realiseren. Als we in onze omgeving kijken zien we dat er zowel kerken als scholen met succes zijn verbouwd tot wooneenheden. Het is een uitdaging, maar als er zo ook gekeken kan worden naar de schoolgebouwen die nu of op termijn leeg komen te staan, zou dat een hele mooie invulling van de gebouwen zijn.

We kunnen aan het gebouw ook een andere tijdelijke , of voor onbepaalde tijd , herbestemming geven. Deze dient dan wel aan te sluiten bij wat er leeft in de wijk en waar binnen de gemeenschap van de wijk behoefte aan is. Verder kunnen we kijken in hoeverre we de grondstoffen die we gebruikt hebben voor het realiseren van deze schoolgebouwen zo duurzaam mogelijk kunnen blijven gebruiken, nu en mogelijk in de toekomst. Door er een haalbare herbestemming aan te geven kunnen we daaraan voldoen.

Wat zijn de mogelijkheden die in aanmerking kunnen komen voor kort- of langdurig hergebruik van deze schoolgebouwen.

1)      Het creëren van alternatieve woongemeenschappen voor jongeren  of ouderen, die collectief  en op eigen kracht willen samenwonen en  waarbij voldoende privacy gewaarborgd blijft. Inwoners of belangstellenden  informeren over deze mogelijkheid.

2)      Het huisvesten van verenigingen en instellingen die permanent over een ruimte  willen beschikken om hun taken te kunnen uit voeren. Te denken valt aan o.a. de Jeugdraad, de Heemkundekringen, schildergroepen en de Volksuniversiteit. Dit moet dan wel passen in het lange termijn accommodatie beleid van de gemeente. Er mogen geen extra kosten aan verbonden zijn voor de gemeente.

3)      Startende ondernemers, die vanuit een woonwijk hun bedrijf op willen zetten om later te kunnen doorgroeien naar een meer definitieve huisvesting. Een dergelijk bedrijfsverzamelgebouw  zou een stimulerende werking  kunnen hebben voor de werkgelegenheid en een ondersteunende  functie  kunnen bieden voor de bedrijfjes  onderling.

Welke functie de scholen ook krijgen, voor de wijk is het gebouw nog steeds van betekenis. Een andere optie zou kunnen zijn dat er een gedeelte van de school beschikbaar komt voor de wijk waarin de scholen gesitueerd zijn. Dit kan van waarde zijn voor een terugtredende overheid over het gehele beleidsveld:  Zorg in de wijk, onderhoud van gemeentelijk groen door de buurt.

Het creëren van gezinshuisvesting in het schoolgebouw, door particulieren of in samenwerking met de woningbouwvereniging, zou een alternatief kunnen zijn voor het slopen. Het creëren van huisvesting met zorg voor ouderen. Bijvoorbeeld door het oprichten van een zorg coöperatie. Op deze manier kunnen ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen.

Iedereen is erbij gebaat dat er een oplossing gevonden wordt. De gemeente kan samen met buurtbewoners en belangstellenden deze lege gebouwen in kaart brengen en samen onderzoeken naar welke mogelijkheden er zijn voor (eventuele tijdelijke) herbestemming. Het gaat wel om de gebouwen/ruimten die in het bezit zijn van de gemeente zelf, zoals de schoolgebouwen.

Het is mogelijk dat er naast deze voorbeelden nog andere bestemmingen denkbaar zijn . Wat geweest is komt niet meer terug. Laten wij proberen om invulling te geven aan wat duurzaam is ontwikkeld te behouden. Slopen kan altijd nog.

Namens PRO3

Jan van Gorkum en Mark Wijtenburg 
raadsleden gemeente Loon op Zand

 

 

Reacties   

0 #1 John 11-08-2013 11:13
Beste Jan en Mark
Is de bestemming nog altijd niet gevonden?
Zo niet, dan hoor ik het graag

M vr Gr.

John van den wildenberg

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.