Font Size

SCREEN

Cpanel

Onnodige paniek bij buitensportclubs

 In de Duinkoerier van woensdag 12 maart reageren de buitensportclubs op de stelling van Pro3  dat vanwege de subsidiekorting van de gemeente de buitensportclubs niet het loodje zullen leggen.

 Zware beschuldigingen 

Pro3 zou op ongenuanceerde wijze een reactie hebben gegeven op de berekeningen van de sportverenigingen. Het cijfermateriaal van Pro3 zou volledig in tegenstelling zijn met de werkelijkheid. Pro3 zou de kiezer daarmee op het verkeerde been zetten. Het bestuur van Uno Animo verwijt Pro3 (in Rond de Toren) zelfs dat sprake is van willens en wetens misleiding.  

Weerwoord Pro3

 

Het zijn deze zware beschuldigingen aan het adres van Pro3 die een krachtig weerwoord rechtvaardigen.

Pro3 betreurt ten zeerste dat de verenigingen op deze manier en op deze toon reageren. Zorgvuldig overleg met de clubs in het bezuinigingstraject heeft een resultaat opgeleverd waarbij de oorspronkelijk bezuinigingen met de helft zijn teruggebracht. Er is een veiligheidsklep ingebouwd die actief wordt als de verenigingen dreigen om te vallen. In de Raadsvergadering van 30 oktober heeft een meerderheid van de Raad zich ook achter het besluit gesteld. 

Feiten op een rijtje

 

In de toelichting op dit besluit heeft het College een staatje opgenomen waarin van jaar tot jaar (10 jaar) is opgenomen hoe groot de subsidiekorting per vereniging zal bedragen. Dat bedrag kan je delen door het aantal leden en het aantal jaren van het bezuinigingstraject. De uitkomst geeft aan wat dat betekent per jaar per lid. Voor de leden van Uno Animo betekent dit een subsidiekorting per lid (bij 600 leden) per jaar: € 4. Uitgaande van minder leden, bijv. 480 leden, per lid per jaar 4,71.

Volgens Pro3 zijn dit bedragen die jaarlijks een kleine procentuele verhoging van de contributie kunnen betekenen. “Kunnen” want de aanname is dan dat de subsidiekorting rechtstreeks doorberekend wordt naar de leden.

Financieel zwaar weer

Maar wat de reacties van de clubs wel duidelijk maken is dat zij, net zoals vele organisaties (waaronder de gemeente) het financieel niet makkelijk hebben. Teruglopende sponsors, minder barinkomsten, minder vrijwilligers, hogere energiekosten, oplopende onderhoudskosten, etc. Niemand mag omvallen, zo is de boodschap die de coalitiepartijen hebben meegegeven. De gemeenteraad wil per club maatwerk kunnen leveren om samen met de clubs tot oplossingen te komen.

Maatwerk

Om maatwerk te leveren heb je wel de bereidheid daartoe nodig van de clubs. Zij stellen zich echter als één blok op in een juridische kwestie tegenover de gemeente. Pro3 heeft een motie ingebracht die oproept om tot een overlegorgaan te komen samen met de gemeente o.l.v.  een onafhankelijk voorzitter. Gezamenlijke problemen kunnen door samenwerking aangepakt worden. Over de verdeling van de totale subsidiepot voor de buitensport kan advies worden uitgebracht. Tot nu toe is dit overlegorgaan nog niet van de grond gekomen.

Geen sprake van bagatellisering

De uiterst onterechte conclusie van de 5 buitensportclubs in de Duinkoerier dat Pro3 de enorme problemen waarmee de verenigingen opgezadeld worden, bagatelliseert wordt door Pro3 verworpen.

Pro3 heeft net als GemeenteBelangen en Voor Loon in de besluitvorming de uiterste zorgvuldigheid ingebouwd om de clubs te beschermen tegen omvallen. Dat is door de wethouder op een juiste manier overgenomen en uitgevoerd.

Reacties   

0 #5 Peter Flohr 18-03-2014 16:02
@Leo: Ik heb dat stuk uit RdT van AvO weer gelezen en kom tot de conclusie dat de discussie die hij begint al op verschillende manieren door Pro3 is beantwoordt. Daarnaast wordt ook bij deze bijdrage niet het antwoord gegeven op de vraag waarom er eigenlijk zo veel bezuinigd moe(s)t worden. Verwijzingen naar slecht financieel beleid zijn geen echte argumenten als je nalaat precies te duiden waar dat slechte dan inzit. Als je alles geïnteresseerd gevolgd hebt de laatste jaren dan weet je ook dat wij aan het begin van de bestuursperiode wel geconfronteerd zijn met 4 miljoen in de min en een project wat door ons toe doen ook teruggebracht is naar de juiste maat, (dus niet grootschalig en inefficiënt met een apart gemeentehuis en een apart theatergebouw).

Het opleggen van "drastische" bezuinigingen tegelijkertijd verbinden met bestuurlijke onbetrouwbaarhe id vind ik een stap te ver gezet als dit niet verder onderbouwd wordt.

Het vrijwilligersmo del kan wel succesvol zijn, mits men maar niet alles op het bordje van de vrijwilligers schuift. Juist in Brabant zijn er tal van gemeenschapshui zen waarin dit wel blijkt te werken. Zie bijvoorbeeld de website dorpshuizen.nl.
Ik snap heus wel dat bezuinigingen pijn doet, maar neem tegelijkertijd in overweging dat bezuinigen niet doelloos plaatsvinden.

In de bijdrage van AvO komt uiteraard het loslaten van de eerder gesloten overeenkomst aan de orde. Dat is nu onderwerp wat bij de rechter ligt. Meer in algemeenheid kan wel gezegd worden dat een gemeente zijn beleid ook op dit punt in het kader van het publieke belang kan aanpassen. Er zullen weinig of geen gemeenten zijn die levenslange contracten voor dit onderwerp zullen sluiten, c.q. gesloten hebben.

De toon van de bijdrage in RdT is wat grimmig, maar dat mag niemand weerhouden om tot het uiterste te aan om argumenten tegen elkaar af te blijven wegen.
0 #4 Leo Smeets 14-03-2014 22:06
Stuk van oud voorzitter UNO in Rond de Toren van 30 januari 2014 jaargang 47 nummer 2.
0 #3 Peter Flohr 14-03-2014 16:06
@Leo, ik heb een reactie van de voorzitter van de biljartclub: A. van Oosterwijk, gedateerd 13 december. Bedoel je die reactie?
0 #2 Peter Flohr 14-03-2014 15:20
@Leo Smeets: Zowel Uno Animo als de andere buitensportvere nigingen (m.u.v. de Hockeyclub) gaan niet inhoudelijk in op de berekeningen zoals ik die steeds heb gepresenteerd (In oktober op deze website en onlangs in de lokale pers. Is mijn redenering nu wel of niet juist als ik de opgelegde bezuinigingen per lid over 10 jaar uitreken. Ik kom dan steeds op een klein bedrag per lid uit. Wordt dat inhoudelijk weersproken tot nu toe ? Nee geenzins.

Nadere verduidelijking bij de wethouder levert het volgende beeld op:

De bezuiniging die door de gemeenteraad is vastgesteld gaat over de bijdrage aan het onderhoud van de sportstandaardv oorziening, d.w.z. de velden en de kleedkamers. De sportvelden worden door de gemeente gratis ter beschikking gesteld en daarnaast krijgen de sportvereniging en subsidie voor het onderhoud. Het gaat dan in 2013 om de volgende bedragen:
MHC DES 16.265 euro
VV DESK 73.762 euro
VV Berkdijk 31.147 euro
HV Desk 8.636 euro
Uno Animo 50.234 euro
VV Blauw wit 18.166 euro
In totaal: 198.210 euro per jaar.

Op deze bedragen wordt in 10 jaar bezuinigd naar 50% dus 5% per jaar. De indexering van 2% zorgt ervoor dat het uiteindelijk om 3% gaat.

De bijdrage vanuit de gemeente aan de onderhoudsfonds en van de buitensportvere nigingen zal de komende jaren dus iets teruglopen.

Waar de verenigingen ook mee te maken hebben, net zoals de gemeente overigens, is zwaar financieel weer: teruglopen van sponsorgelden en minder inkomsten uit de sportkantines. Dit zijn zaken die je ook met onderling overleg al samenwerkend zou kunnen verzachten wellicht. Hakken in het zand levert meestal geen vooruitgang op.

VV Desk heeft inkomsten uit contributie, sponsoring en acties tezamen voor ca. 270.000 euro. De korting op de subsidie is ongeveer 2300 euro. Zou door deze korting de contributie flink verhoogd moeten worden?
Reken dit bedrag nu per lid uit en dan kom je tot een klein bedrag per jaar per lid. Echt te overzien dus!

Er zullen veel verenigingen zijn die "jaloers" naar de mogelijkheden van de grote buitensportvere nigingen zullen kijken om hun verliezen op te vangen.

Het aanvechten van de beslissing over de opgezegde overeenkomst is een juridische kwestie die ook in de rechtbank zal worden beslecht. Maar dit heeft niets te maken met de vertaling van de feitelijke korting in een bedrag per lid per jaar.

Pro3 vindt het zeer elementair dat gemeenschapsgel den zo eerlijk mogelijk verdeeld worden. Daar zullen wij elke keer weer ons best voor blijven doen.
0 #1 Leo Smeets 14-03-2014 11:06
@pro3: elementaire denkfout. Het is geen subsidie maar afgekochte financiële bijdrage middels een verminderde vergoeding. Dit is vastgelegd in een juridische overeenkomst die nu eenzijdig wordt opgezegd. Terecht dat de verenigingen zich hebben verenigd om dit eenzijdige besluit juridisch aan te vechten. Op het stuk van oud voorzitter UNO Ad van Oisterwijk heeft pro3 niet gereageerd.

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.