Font Size

SCREEN

Cpanel

Hoge Steenweg en verder....

De Hoge Steenweg in Loon op Zand ondergaat op dit moment een behoorlijke verandering. In verband met de afsluiting van de Hoge Steenweg als poort naar buiten en binnen van Loon op Zand via de N261 is er sprake van een fundamentele verandering. Om naar Kaatsheuvel en Tilburg verder te gaan zal men een nieuwe route moeten volgen via de ontsluitingsweg in het zuiden van Loon op Zand.

Kortom, de oudste weg van Loon op Zand verandert nu in een "rustige straat" waar 4x minder verkeer door heen gaat: van ca. 8000 naar ca. 2000 autobewegingen.

Natuurlijk is daar ook nog de beoogde nieuwe verbinding via industrieterrein de Hoogt. Maar dit laatste is nog lang niet zo ver.

Wat nu verder met de Hoge Steenweg?

Hierover zijn onduidelijkheden ontstaan na een bijeenkomst van de gemeente met de inwoners.  Dit was voor Pro3 aanleiding om hierover vragen te stellen. Voorafgaande aan de Raadsvergadering van 11 december zijn deze vragen gesteld (zie onderstaand),

Op maandag 15 december zijn de antwoorden van wethouder Bruijniks binnen gekomen. Hieronder de vragen en de antwoorden.

Vraag Pro3: Aansluiting De Hoogt

Nu de ontsluiting van het dorp Loon op Zand is gerealiseerd worden de volgende opmerkingen ( vaak zijn het de zelfde opmerkingen / vragen) aan ons gesteld: Waarom is het na al die jaren het niet mogelijk geweest om gelijktijdig de aanpassingen in Oud Loon gelijktijdig in gebruik te nemen?( met name de verbinding tussen de Hoge steenweg en de Bergstraat via de Hoogt). Binnen welk termijn denkt uw college deze aansluiting te maken en af te ronden? 

Antwoord wethouder:

De planning van de verbinding tussen de Bergstraat en De Hoogt hebben altijd gelijk gelopen. De voortgang van de BAM/provincie NB voor de aanleg van de ontsluiting Loon op Zand is voorspoedig verlopen. De verbinding naar De Hoogt moet via een bestemmingsplanprocedure geregeld worden en deze is iets vertraagd. Het bestemmingsplan is vastgesteld en eind december is de bezwarentermijn afgelopen. Gelijktijdig met de afhandeling van bezwaren starten we met de uitvoering (tenzij een voorlopige voorziening wordt aangevraagd). Onze verwachting is dat we in maart 2015 de verbinding gereed hebben en in gebruik kunnen nemen. 

Vraag Pro3: Herinrichting van de Hoge Steenweg

Ons bereiken geluiden dat de herinrichtingsplannen van de Hoge Steenweg op de helling dreigen of komen te staan. Met name de groen-aanplant zou verminderd worden. Hoe is de stand van zaken omtrent deze herinrichting en wanneer gaat u hiermee starten? Omdat het proces samen met de inwoners van deze straat is ontwikkeld waardoor een hogere acceptatie werd bereikt voor de ontsluitingsplannen is het van belang deze ook vorm te geven of heeft u hierover een andere mening inmiddels?

Antwoord wethouder:

De herinrichting van de Hoge Steenweg gaat door. Het definitieve plan is inmiddels teruggekoppeld met de omwonenden. Ook de procedure van aanbesteding is reeds gestart voor de totale ontsluitingsstructuur kern Loon op Zand. De planning hiervoor is dat de nutspartijen vooruitlopend op de civieltechnische werkzaamheden in april 2015 starten met (ver)leggen van kabels en leidingen. Deze werkzaamheden nemen 9 maanden in beslag. De aannemer die het riool, groen, verharding e.d. gaat aanleggen start medio augustus 2015. Dit werk verloopt in fases en start bij de Hoge Steenweg en gaat via de Bergstraat, de Kerkstraat naar de Kloosterstraat. De totale herinrichting zal ongeveer 1,5 jaar in beslag nemen.

Wat betreft de groenvoorzieningen binnen het project:

De herinrichting van de straten is gebaseerd op de kaders en opdracht die in 2012 zijn vastgesteld. De raad heeft hiervoor het uitvoeringsbudget gevoteerd. Hierin was geen rekening gehouden met vervanging van bomen. Vanuit de kaders zijn in 2014 uitgangspunten geformuleerd voor de inrichting en is samenspraak met omwonenden geweest. De inrichting is uiteindelijk een afweging tussen parkeren, groen, ruimtelijke inpassing (ook ondergronds) en bewonerswensen. Daarbij is gekeken wat past binnen de budgetmogelijkheden van het project. Niet alle wensen en uitgangspunten zijn in het definitieve plan verwerkt. Voor bomen betekent het uiteindelijk dat beeldbepalende bomen met goede vitaliteit worden behouden en dat bomen met slechte condities en/of die niet inpasbaar zijn worden verwijderd. Verspreid over het plangebied, komen nieuwe bomen terug op plaatsen waar (ook ondergronds) voldoende groeimogelijkheden zijn. In deze situatie is gekozen voor kwaliteit van bomen en wat minder voor kwantiteit.

Met deze informatie wachten we af hoe de herinrichting samen met de omwonenden verder gestalte krijgt .

 

Reacties   

0 #1 peter van erp 17-12-2014 16:20
Jammer als een aantal bomen zal verdwijnen. Groene uitstraling van ons dorp zal dan weer terug gebracht moeten worden door een burger actie of een actie van een politieke partij. Waarom niet in een keer iets goed doen. Beter dan nu maar geen bomen weghalen als er toch niet voldoende geld is voor vervanging.

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.