Font Size

SCREEN

Cpanel

Meer "statushouders" in de gemeente Loon op Zand


 
 

Op de raadsinformatieavond (17 september) is de motie van Pro3 besproken. Resultaat hiervan is positief. Alle fracties delen de strekking van de motie.
Het College van Burgemeester en Wethouders is reeds in overleg geweest met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Uit dit overleg blijkt dat COA op zoek is naar opvang voor asielzoekers met een minimum van 300 personen op één locatie. Dit kan Loon op Zand niet bieden. Loon op Zand kan zich wel inzetten om meer statushouders op te vangen. Dit is ook de inzet van woningcorporatie Casade, zo blijkt uit hun brandbrief van deze week.

Wat zijn statushouders?
Statushouders zijn  vluchtelingen die een erkende verblijfsstatus / verblijfsvergunning hebben gekregen of over een voorwaardelijke vergunning tot verblijf beschikken. Zij hebben recht op woonruimte die door een gemeente moet worden geleverd. Op dit moment blijkt dat er veel statushouders ten onrechte in asielzoekerscentra (AZC's) verblijven. Deze statushouders horen niet thuis in een AZC. Voor hen is belangrijk dat zij zo snel mogelijk beginnen aan hun integratie in de samenleving en op zoek gaan naar werk en/of opleiding. Omdat zij nu nog steeds in een AZC zitten, houden ze plaatsen vast voor vluchtelingen die nog geen verblijfsvergunning hebben. De doorstroming van vluchtelingen naar AZC's en vanuit AZC's naar gemeenten stokt.

Gemeente verplicht om woonruimte beschikbaar stellen aan statushouders
Gemeenten hebben de verplichting om statushouders op te nemen en hen een woning toe te wijzen. Iedere gemeente krijgt een aantal statushouders toegewezen. Loon op Zand moet in 2015 ca. 20 statushouders woonruimte verschaffen. Dat doet de gemeente samen met Casade. Verwacht wordt dat Loon op Zand volgend jaar een groter aantal toegewezen zal krijgen.

Tijdelijke woonvoorzieningen
We kunnen ook tijdelijke woonvoorzieningen voor statushouders samen met Casade mogelijk zien te maken. Dit is een mogelijkheid die ook door Casade, mede namens 20 andere woningcorporaties in Brabant, in de brandbrief van 14 september naar voren is gebracht.
Nu, met de grote aantallen statushouders in de AZC's (ca. 13.000) kunnen gemeenten overwegen om statushouders in tijdelijke woonruimten te plaatsen als tussenoplossing. Tijdelijke verhuur haalt de druk van de ketel bij de AZC's maar ook binnen het gemeentelijke woningtoewijzingssysteem. In de tussentijd kan dan gezocht worden naar een permanente woning die niet persé in de gemeente zelf gevonden hoeft te worden.

Mogelijkheden in Loon op Zand
De woningcorporaties (incl. Casade) zijn druk bezig zich te oriënteren op vormen van huisvesting in snel te realiseren semi-permanente gebouwen en herbestemming van leegstaande kantoorpanden / bedrijfsgebouwen. De gemeenten wordt gevraagd om op gebied van vergunningen en procedures snel te handelen, creatief mee te denken en snelle oplossingen mogelijk te maken. In Loon op Zand zijn er serieuze mogelijkheden die de moeite waard zijn om te onderzoeken, zoals het leegstaande kantoorpand van de politie, de binnenkort vrijkomende Westkant, de Werft en de Gemeentewinkel. Ook leegstaande bedrijfspanden die in het bezit zijn van Casade zullen onderzocht worden op geschiktheid.

Buurtbewoners erbij betrekken
Als er eenmaal keuzes zijn gemaakt van plaatsen die in aanmerking komen, dan gaat Pro3 ervan uit dat buurtbewoners bij de voorstellen betrokken worden. De normale gang van zaken bij belangrijke beslissingen die de leefomgeving van de inwoners betreffen. De gemeente is dan aan zet om haar burgers de keuzes voor te leggen.


Kortom: er blijft werk aan de winkel om enkele druppels op een vreselijk gloeiende plaat te leggen.

 documenten en webbronnen:

motie_Pro3_opvang_vluchtelingen_versie1.pdf
Brandbrief Casade namens ca. 20 andere corporaties

Vluchtelingenwerk Nederland
Vluchtelingenwerk Brabant Centraal
COA - Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers
Opnieuw thuis: Huisvesting vergunninghouders

 

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.