Huisvesting arbeidsmigranten in Loon op Zand

Huisvesting van arbeidsmigranten op recreatiepark Droomgaard in Loon op Zand blijkt al jaren een probleem. Relatief hoge criminaliteitscijfers in de omgeving en daarmee gepaard gaande gevoelens van onveiligheid bij de omwonenden. Het gaat om kleine aantallen arbeidsmigranten die deze overlast veroorzaken. Dit onderwerp kwam in volle hevigheid naar voren tijdens de inwonersavonden over de noodopvang van vluchtelingen op hetzelfde recreatiepark. Aanpak van deze overlast ligt in handen van de politie en het Openbaar Ministerie.

Naast deze overlast is gebleken dat binnen het recreatiepark zelf regels worden overtreden op het gebied van brandveiligheid, milieu en bestemmingsplan. De gemeente is dan aan zet, controleert hierop en treedt handhavend op indien sprake is van aantoonbare overtredingen. Het recreatiepark riskeert in dat geval het krijgen van bestuurlijke boetes.

Er moet meer gebeuren dan alleen overlast bestrijding en “handhaving”
De huidige huisvesting (“volgepropte caravans”) is niet meer van deze tijd. Werkgevers laten hier verantwoordelijkheid liggen: zorgen voor goede en acceptabele huisvesting voor hun werknemers. Verantwoordelijkheid die afgeschoven wordt naar uitzendbureaus en commerciële huisvesters.
Veel arbeidsmigranten in Droomgaard werken in de buurgemeente Waalwijk. Uitbreiding van werkgelegenheid in Waalwijk is positief, maar  de gemeente Loon op Zand krijgt te maken met de huisvestingsproblematiek. Voor de hand ligt dat beide gemeenten de ervaren problematiek gezamenlijk oplossen.
Pro3 vindt dat het huisvestingsvraagstuk beoordeeld moet worden in samenhang met leef- en woonomgeving, veiligheid en handhaving, ambities op het terrein van toerisme en recreatie, eerlijke verdeling van ruimte en gelijkwaardige behandeling van arbeidsmigranten zoals elke burger in Nederland. De belangrijkste betrokkenen moeten hierbij geraadpleegd worden: omwonenden, veiligheidsregio, organisaties voor toerisme en recreatie vanuit onze omgeving, woningcorporatie Casade en natuurlijk ook de werkgevers en de vakbonden.

Rol van de Langstraat
Waalwijk, Heusden en Loon op Zand vormen de drie Langstraat-gemeenten. Op dit onderwerp lijkt het of ieder van de drie een eigen antwoord geeft op de vraag hoe om te gaan met arbeidsmigranten. Waar Waalwijk al enkele jaren geleden een beleidsvisie hierover heeft vastgelegd, Heusden zijn eigen richting bepaalt en Loon op Zand zich richt op handhavingkwesties, wordt het nu echt tijd om huisvesting van arbeidsmigranten als een gezamenlijk agendapunt op te vatten en hierover met elkaar tot een gezamenlijke aanpak te komen.

Heeft de Regio Midden-Brabant hierin een rol?
In deze regio van 9 gemeenten wordt zeker niet stil gezeten als het gaat om dit onderwerp. In 2012 is een onderzoek geweest naar behoefte aan permanente vormen van tijdelijke huisvesting. Er worden interessante voornemens opgesteld maar daar blijft het dan ook bij. Ieder trekt zich weer terug achter zijn eigen bureau.

De Provincie
De provincie houdt zich al geruime tijd bezig met de komst van arbeidsmigranten en de daarmee samenhangende problematiek. De provincie is geen voorstander om recreatiepar-ken in te zetten voor huisvesting van arbeidsmigranten. De provincie constateert ook met enige teleurstelling dat de regio niet heeft gekozen voor een regionale aanpak. Het provinciaal beleid sluit niet aan bij wat Midden-Brabant op dit moment doet.

Conclusie
Er gebeurt veel op dit onderwerp maar het zijn allemaal losse eindjes en het gebeurt naast elkaar. Vandaar een dringend oproep van Pro3 aan de gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders om het onderwerp huisvesting van arbeidsmigranten met de grootst mogelijke spoed op de agenda’s te plaatsen van de Langstraat en de regio Midden-Brabant. Daarnaast zal ook de rol van werkgevers en uitzendbureaus besproken moeten worden.

Motie: een dringend verzoek aan het College
In de gemeenteraad van 4 februari is met grote meerderheid een motie van Pro aangenomen om het onderwerp huisvesting arbeidsmigranten op de agenda’s van intergemeentelijk overleg en regionaal bestuurlijk overleg te plaatsen en te werken aan een brede oplossing voor de genoemde problematiek.


Tekst motie: media/Motie_huisvesting_arbeidsmigranten.pdf


(zie uitzending raadsvergadering, agendapunt 14, Motie Pro3:
http://player.companywebcast.com/loonopzand/20160204_1/nl/player)