Pro3 wil regionale aanpak huisvesting verschillende doelgroepen.

Zaterdag 19 maart is er voor het eerst in de geschiedenis van de Regio Hart van Brabant  een gezamenlijk vergadering van alle 9 gemeenteraden uit de regio. De gemeenteraden bespreken de plannen van het bestuur van de regio voor de komende 4 jaar. Het bestuur bestaat uit de  burgemeesters van de 9 gemeenten. Vanuit de gemeenteraden zijn 22 moties aangeleverd die op de vergadering bediscussieerd zullen worden. Uiteindelijk zal er gestemd worden om deze moties als opdracht mee te geven aan het Hart van Brabant bestuur.

Gezamenlijk huisvestingsbeleid
Pro3 heeft een motie ingediend om in Hart van Brabant een gezamenlijke huisvestingsbeleid aan te pakken, over de gemeentegrenzen heen. Een gezamenlijke aanpak omdat huisvesting voor verschillende groepen inwoners al langer een probleem vormt binnen de afzonderlijke gemeenten.

Betaalbare woningen voor ouderen en jongeren
De bestaande woningmarkt stokt. Er zijn te weinig geschikte en betaalbare woningen voor  jongeren. Ook ouderen (55-plussers) zijn op zoek naar meer passende kleinere woningen. Voor starters en 55-plussers is het moeilijk een geschikte en betaalbare huisvesting te vinden.  De verwachte doorstroming op de markt komt niet op gang.
Het VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en Aedes (Ver. Van Woningcorporaties) hebben aanbevelingen voor de gemeenten met o.a. inzetten op wonen met zorg, stimulering Eigen Bouw, duurzaam bouwen en huisvesting voor arbeidsmigranten en statushouders.

Woonruimte voor statushouders
Daarnaast hebben gemeenten te maken met een toenemende vraag naar woonruimte door de komst van statushouders De taakstelling vanuit het Rijk om statushouders van goede huisvesting te voorzien vergroot de druk op de lokale woningmarkt.
In het Stedelijk gebied Eindhoven is onlangs tussen 9 gemeenten een overeenkomst: (“Actieplan Statushouders 2016-2017”) gesloten welke ook door de provincie Noord Brabant  is onderschreven. Dit plan pleit voor uitbreiding van reguliere huisvestingsmogelijkheden. Ook wil dit plan een betere afstemming tussen vraag en aanbod. Een dergelijk plan wil Pro3 ook voor Midden-Brabant zien te bereiken, maar dan breder van opzet en niet alleen gericht op statushouders.

Huisvesting Arbeidsmigranten
Tenslotte heeft Midden-Brabant te maken met arbeidsmigranten / flexmigranten die gehuisvest worden op recreatieparken. Voor deze groep is een aanpak vereist die de gemeentegrenzen overstijgt. De ABU (Alg. Bond voor Uitzendondernemingen) pleit hier al langere tijd voor. Volgens deze bond biedt een regionale huisvestingsverordening hiervoor een oplossing. Regionaal huisvestingsbeleid sluit aan bij de arbeidsmarkt die over de gemeentegrenzen heen gaat.
SNF (Stichting Normering Flexwonen) zet zich in voor bewaking van de kwaliteit voor huisvesting van arbeidsmigranten. Samen met de belangrijkste organisaties op dit gebied zijn certificeringsnormen vastgelegd. Handhaving hiervan voorziet in aanvaardbare vormen van huisvesting.


Boter bij de vis
Pro3 dringt aan op een plan van aanpak voor een concreet uitvoeringsprogramma in de regio. Via een overeenkomst moet het mogelijk zijn om intergemeentelijke huisvestingsbeleid in de komende jaren samen concreet uit te drukken in bouwvoornemens- en voorzieningen. Met de motie wil Pro3 voorkomen dat de aandacht steeds weer op verschillende doelgroepen gelegd wordt. Belangrijk is dat doelgroepen niet als concurrenten tegenover elkaar staan of tegenover elkaar geplaatst worden.

Overleg
De uitdaging voor de regio is om de ambitie waar te maken om het huisvestingsbeleid gezamenlijk aan te pakken waarbij regionale thema’s op het gebied van Leefomgeving en Milieu, Mens en Samenleving en Economie met elkaar worden verbonden. De regio heeft voor Landelijke en Provinciaal overheden en organisaties op het gebied van wonen tevens een serieuze agenda die verder zal gaan dan de agenda van iedere afzonderlijke gemeente.

Gemeenteraad Loon op Zand
De motie van Pro3 is in de raadsvergadering van Loon op Zand van 10 maart j.l. besproken. De strekking van de motie werd raadsbreed (Gemeentebelangen, CDA, VoorLoon, VVD) gedeeld.

Resultaat van de Verenigde Vergadering van 19 maart in het Klavier: De motie is aangenomen met 74 stemmen voor en 41 stemmen tegen. Een mooie uitdaging voor de Regio dient zich daarmee aan!

Peter Flohr, Fractievoorzitter Pro3