Font Size

SCREEN

Cpanel

Pro3 onthutst over voorstellen om overschot Sociaal Domein te besteden

De gemeente Loon op Zand houdt 2,5 miljoen euro over op de uitgaven op het sociaal domein in 2015. Dit vertelt de jaarrekening van de gemeente. In een extra fractievergadering van Pro3 is gesproken over de vraag wat met dit overschot te doen.
De fractie is het er unaniem over eens om dit bedrag binnen het sociaal domein te verankeren, waardoor het nergens anders aan uitgegeven kan worden.

Voorstellen College
Er liggen voorstellen van het college om het overschot slechts voor een deel te gebruiken voor het sociaal domein (ongeveer een half miljoen euro). Voorgesteld wordt om de rest (2 miljoen dus) te gebruiken om tegenvallers (ca. 8 ton) in de grondverkopen (Kets-West II en de Els) te dekken. Ook zouden algemene tegenvallers (ca. 4 ton) betaald moeten worden uit het overschot en moet een storting in de pensioenvoorziening (ca. 4 ton) voor gewezen wethouders plaatsvinden. Dit laatste omdat de rentestand zo laag is dat de gemeente met deze voorziening met het huidige bedrag er niet mee uitkomt. Tenslotte wordt voorgesteld om de reserve Recreatie en Toerisme te verhogen met € 81.000.

Pro3 oneens met voorstellen van het College
Allereerst wijst Pro3 er op dat het College een diepgaand onderzoek wil uitvoeren naar achterliggende oorzaken van dit overschot. Dat onderzoek juichen wij toe. Een heleboel vragen komen nu al naar voren. Pas als je een compleet beeld van het antwoord op die vragen hebt en de oorzaken weet kan je met voorstellen komen hoe hier mee om te gaan. Het college is nu voorbarig.

Op de tweede plaats wijst de fractie erop dat de Tweede Kamer op 19 mei 2016 een motie heeft aangenomen waarin nadrukkelijk de middelen die gemeenten mogelijk overhouden op het toegekende budget voor het sociale domein, beschikbaar moet blijven voor het sociale domein. Een belangrijke richtlijn voor alle gemeenten en dus ook voor Loon op Zand.

Op de derde plaats vindt Pro3 dat er bestedingsmogelijkheden zijn binnen het sociaal domein die een groot aantal verbeteringen tot stand kunnen brengen in de sociale voorzieningen binnen de gemeente. Aan voorstellen werkt Pro3 momenteel.

Aanpassingen nodig?
Pro3 kan het zich goed voorstellen dat dit bericht over het overschot voor inwoners pijnlijk kan aankomen als zij zelf zijn gekort op bijvoorbeeld hun huishoudelijke hulp (poetshulp) of afscheid moesten nemen van hun vaste hulp omdat deze te duur werden. Daarom is niet alleen een onderzoek naar de oorzaken belangrijk maar ook eventuele heroverweging van de in 2014 door de Raad geformuleerde kaders.

Pro3 benadrukt dat het sociaal domein in ieder geval meer omvat dan alleen de maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de Jeugdzorg. Er is te weinig aandacht voor vraagstukken op het gebied van werk en inkomen (participatiewet). Hier gaat hier om een grote groep kwetsbare inwoners die van de bijstand moet rondkomen. Armoedebestrijding is en blijft een belangrijk doelstelling. De groep blijkt groter te worden. Ook de doorstroming naar de arbeidsmarkt moet hoge prioriteit hebben. Dat kan en moet beter.

Het nu al goedkeuren van de huidige voorstellen bij de jaarrekening gaat voor Pro3 te ver. De partij wil het nadere onderzoek naar het overschot afwachten en de discussie over alternatieve voorstellen aangaan bij de Kadernota en de komende begroting in oktober. Zolang die discussie nog niet heeft plaatsgevonden kan de gemeenteraad het overschot van 2,5 miljoen voorlopig in de reserve stoppen voor het sociale domein.

Peter Flohr, fractievoorzitter Pro3
website: www.pro3.nu

Reacties   

+4 #1 Florien Loth 08-06-2016 20:26
Ik zou voorstellen om een deel van het bedrag te besteden aan educatie voor laaggeletterde inwoners! Het opsporen en motiveren van deze doelgroep is moeilijk maar levert veel op (toeleiding naar werk of vrijwilligerswe rk en een volwaardige plek in de samenleving). Het is belangrijk om de drempel tot educatie zo laag mogelijk te houden. Dit betekent: taal- en rekenlessen en lessen digitale vaardigheden dicht bij de deelnemer.

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.