Over Zalen en Huren

Accommodatiebeleid en huurharmonisatie

Hoe gaan we in de toekomst om met de gebouwen die in bezit zijn van de gemeente? Een discussie die al sinds 2010 loopt. Het werd tijd dat de gemeente echt knopen doorhakt en kluwen uit elkaar haalt. Dat het zo lang geduurd heeft geeft al aan dat het een ingewikkeld en gevoelig vraagstuk is. Wie durft zich immers te branden aan uitspraken over hogere zaalhuren?

Een eerste vingeroefening: donderdag 18 mei
In de raadszaal kwamen enkele uitgenodigde verenigingen, bezoekers en een groot aantal raadsvertegenwoordigers bij elkaar om zich hierover met de gemeente een beeld te vormen. Niet alleen in verhalende zin maar ook aan de hand van stellingen waarover in groepjes gediscussieerd werd.
In de eerste ronde was het "accommodatiebeleid" het hoofdonderwerp. In ronde twee kwam "huurharmonisatie" aan de orde.

Accommodatiebeleid
Als het over "accommodatiebeleid" gaat, gaat het over binnensport, jeugd-en ouderenbeleid, kunst en cultuur, (bewegings)onderwijs en andere sociaal-culturele onderwerpen. Kortom een breed scala aan activiteiten die ergens in zalen van de gemeente worden beoefend. Tal van vragen komen dan naar voren zoals inzet van vrijwilligers, beheer en onderhoud van de ruimtes. koffie, thee en andere horecavoorzieningen, etc.
In 7 groepjes gingen de aanwezigen met elkaar in dialoog over 5 stellingen. In het kort werden de resultaten na een half uur met elkaar gedeeld.

Huurharmonisatie
Huurharmonisatie is een moeilijk term om aan te geven dat er een einde moet komen aan de verschillen in hoogtes van te betalen huren. Waar de ene vereniging een bedrag A betaalt voor de huur van een ruimte, betaalt een andere vereniging voor eenzelfde ruimte het veel duurdere tarief B. De gemeente vindt het belangrijk dat uniforme afspraken worden gemaakt over te betalen tarieven. Dat betekent dat veel gebruikers waarschijnlijk meer huur moeten gaan betalen. Ook over dit onderwerp werd aan de hand van 5 stellingen met elkaar gesproken.


 

Wat levert deze "beeldvormende" avond (niet) op?
De oogst: een gevarieerd beeld aan meningen over een onderwerp waar we al jaren mee bezig zijn. We missen een duidelijke visie van de kant van de gemeente zelf over het accommodatiebeleid. Een visie als startschot geeft een stevige basis aan een discussie. Een visiedocument geeft zicht op hoe wij als gemeente op de langere termijn om willen gaan met ruimtes, subsidies, huurtarieven, beheer en onderhoud, inzet van vrijwilligers, commerciële partijen en exploïtanten, etc.
Nu kwamen losse onderwerpen aan bod. Zeker leuk om het hier met elkaar over te hebben maar duidelijker wordt het er niet op.
Concrete vragen zijn al langer geleden uit diverse nota's te halen. Bijvoorbeeld hoe vul je het vrijwilligersmodel in? Wat betekent het "zelf organiserend vermogen van inwoners"? Hoe gaan we om met het gewenste "thuisgevoel" in de verschillende accommodaties. Hoe waarderen we de sociale en culturele functies van verenigingen, etc.
Nu worden ook concrete antwoorden van de gemeente gevraagd die als basis dienen voor het gesprek met inwoners en verenigingen.
Wij hebben de indruk dat met name financiële aspecten (huren, omzet, exploitatieverdiensten, etc) een hoofdrol spelen in de hoofden van de beleidsmakers. Wij denken dat het sociale en culturele aspect meer aan bod moet komen. Een duidelijke verbinding met het subsidiebeleid en het sociale beleid zijn daarbij gewenst.

Peter Flohr