Font Size

SCREEN

Cpanel

Raad 22 juli 2010: Wat vindt Pro3 van de bezuinigingsvoorstellen?

In november wordt de gemeentebegroting gepresenteerd aan de raad. Dan zullen verregaande besluiten genomen moeten worden over de huishoudportemonnee van de gemeente voor de komende 4 jaren. Voor het maken van deze begroting wordt de nodige tijd uitgetrokken. Ook wordt aan de raad gevraagd om hierin mee te denken en aan te geven wat belangrijk is en minder belangrijk. In deze tijd krijgen ook gemeenten te maken met verminderde inkomsten vanuit het Rijk (Den Haag). Daar zal de gemeente zich op voor moeten bereiden

In de vergadering van 22 juli zijn deze kaders besproken aan de hand van een kadernota zoals door het College van Burgemeester en wethouders is opgesteld. Wat vinden de politieke partijen van deze kadernota. Wat willen ze graag veranderen. Waar moet de gemeente nu juist aandacht aan geven en wat kan er minder of juist meer?

Pro3 heeft in hoofdlijnen het volgende naar voren gebracht:

Ontzie Vrijwilligersorganisaties / verenigingen
Ontzie de vrijwilligersorganisaties die met een klein budget heel veel belangrijk werk voor de gemeenschap doen. Schrap de bezuinigingen voor minder dan € 10.000 euro bij deze organisaties. De baten van deze bezuinigingen wegen niet op tegen de kosten voor de gemeenschap en doet afbreuk aan de inzet van de vrijwilligers.

 Accommodatiebeleid
Gemeente, zorg ervoor dat door meer samenwerking tussen de accommodatieleveranciers (SMC, Gildenbond, Triangel/Twern e.a.) opbrengsten worden gegenereerd. Gebruik de subsidiegelden als middel om hierop invloed uit te oefenen.
Voor Pro3 is ook belangrijk dat buurt- en wijkwerk in buurt-accommodaties terecht kunnen. Ook scholen horen daar bij.

Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
Voor Pro3 is een eenzijdige bezuiniging zoals nu wordt voorgesteld op het peuterspeelzaalwerk veel te weinig onderbouwd. Pro3 is er voorstander van om na te gaan in hoeverre samenwerking met kinderdagopvang, basisonderwijs, buitenschoolse opvang ook daadwerkelijk tot meer opbrengsten kan en moet leiden.

Welzijn en Zorg
Pro3 benadrukt dat met alle betrokken organisaties gepraat moet worden om deze organisaties ook bij het beleid, de plannen van de gemeente, te betrekken. Daarnaast is belangrijk om de effecten van de bezuinigingen in beeld te krijgen. De bijdrage van het rijk voor het WMO-beleid vormt het uitgangspunt voor beleid.

In de komende tijd zullen alle voorstellen door het College worden verwerkt. Afgewogen zal worden wat wel of niet meegenomen gaat worden bij de begroting.

Voor de complete inbreng van Pro3 klik hier

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.