Een Bijzonder Bruisende discussie

Heel weinig tijd en ruimte voor een oplossing
De gemeenteraad kreeg een fiks probleem voorgeschoteld: hoe lossen we in korte tijd een dreigende onenigheid op tussen de onderneming Bijzonder Bruisend bv (BBbv) en het College over het afsluiten van een nieuw vervolgcontract met BBbv. BBbv is sinds het najaar van 2015 exploitant en beheerder van het Klavier

Verschillende fracties (waaronder Pro3) gaven al enkele maanden geleden signalen af aan het College dat BBbv problemen ondervond met onderdelen van het aangegane contract. Uiterlijk eind september moest overeenstemming zijn bereikt over verlenging van het contract, maar het College kwam pas begin september met een oplossing.
Voor de raad veel tijdsdruk en weinig ruimte om zaken aan te passen, zo bleek.

Uiteindelijk een oplossing
Niettemin is met veel inspanning en de wil om tot een acceptabel besluit te komen uiteindelijk overeenstemming bereikt. Wat in eerste instantie een onwrikbaar standpunt van het College leek, bleek minder onwrikbaar. Er werd genoeg ruimte gevonden om het contract aan te passen en tot afspraken te komen met BBbv. Kennis en kunde van de ambtelijke organisatie leverde hier een grote bijdrage aan.

Huurharmonisatie, accommodatie- en subsidiebeleid
De problematiek van exploitatie en beheer van het Klavier heeft direct te maken met de plannen voor huurharmonisatie, maar ook met het accommodatie- en subsidiebeleid. Wat kunnen verenigingen verwachten van eerder overeengekomen huurprijzen van accommodaties en wat betekent dat voor subsidiemogelijkheden?
Voor verenigingen is belangrijk om te weten wat er op hun bordje komt te liggen. Pro3 heeft afgelopen jaren steeds naar buiten gebracht dat deze drie onderwerpen gezamenlijke aangepakt moeten worden.
Het college heeft de opdracht van de raad gekregen om vóór de verkiezingen op 21 maart te komen met een definitief voorstel voor de huurharmonisatie en een vernieuwd accommodatiebeleid.

Een motie van treurnis en het einde van het raadsakkoord
De VVD diende een motie van treurnis in over de wijze waarop wethouder Grootswagers de afgelopen jaren omgegaan is met de problematiek van beheer – en exploitatie van het Klavier. Pro3 ondersteunde de motie om duidelijk te maken dat het in het vervolg veel beter moet.
De motie werd verworpen door GemeenteBelangen, CDA en Voorloon. Zij vonden het uiteindelijke excuus voor de gang van zaken door de wethouder voldoende. In een stemverklaring betreurde Pro3 het gedrag van deze drie partijen om de VVD en Pro3 niet bij het vooroverleg over deze motie te betrekken. Voor Pro3 een reden om het raadsakkoord van drie jaar geleden als beëindigd te beschouwen.