Font Size

SCREEN

Cpanel

Coalitieakkoord en een uitgestoken hand

In de raadsvergadering van 24 mei werd het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd evenals de bijbehorende wethouders die dit akkoord moeten waarmaken.

Pro3 is niet betrokken geweest bij de totstandkoming van dit akkoord. Wel ontvingen wij een uitnodiging om in de eindfase een uur mee te praten: Niet over inhoudelijke fundamentele zaken zo werd nader toegelicht. We hebben hiervoor beleefd bedankt. (Zie: Open brief aan de formateur). 

Pro3 vindt dat het akkoord op een meer vernieuwende en openbare wijze tot stand had kunnen komen. Veel omringende gemeenten hebben die stap wel durven zetten. Helaas, formateur Bruijniks heeft dit jammer genoeg niet aangedurfd. Hij koos voor een “klassiek model” (naar eigen zeggen): samen met kandidaat-partijen in afzondering nieuwe plannen maken voor de komende raadsperiode.

“Samen bouwen aan een duurzame toekomst” is de titel van het coalitieakkoord. Een veelbelovende en uitdagende titel. Belangrijkste kernpunt: samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners de schouders zetten onder de ontwikkeling van de gemeente. Samengevat: “Verbonden bestuur in Loon op Zand”.
Is dit vernieuwend voor onze gemeente? Neen. Zowel College als Raad hebben dit de afgelopen 8 jaar steeds als belangrijkste doelstelling opgenomen.

Ambities: plannen te over voor de komende 4 jaar
Maar liefst 60 plannen werden ons in het bereikte akkoord voorgelegd: de ambities voor de komende 4 jaar. Pro3 zal al deze plannen positief en kritisch beoordelen als deze in concrete voorstellen worden voorgelegd aan de raad. Belangrijk is dat de nieuwe voorgestelde bestuursstijl ook daadwerkelijk is toegepast en er voldoende draagvlak is voor de plannen. Op dat moment weten we of plannen realistisch en haalbaar zijn en ook financieel verantwoord uitgevoerd kunnen worden.

Pro3 stelde voor om kennis te nemen van het bereikte akkoord en het niet vast te stellen. Pro3 wil Raad én College opdracht geven de ambities volgens de nieuwe bestuursstijl uit te werken.

De meerderheid van de Raad (GB, CDA en Voorloon) heeft onze voorgestelde wijziging van het raadsbesluit helaas afgewezen: Men laat het aan het college over om de ambities uit te werken in de programmabegroting.

Voor Pro3 de reden om tegen het bereikte akkoord te stemmen. Kennelijk durfde de meerderheid van de Raad het niet aan bij de uitwerking van de ambities de nieuwe bestuursstijl ook als voorwaarde op te nemen.

De uitgestoken hand van Pro3 om als Raad én College de voorstellen volgens de nieuwe bestuursstijl uit te werken werd verworpen. Een gemiste kans!

Peter Flohr
fractievoorzitter

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.