Font Size

SCREEN

Cpanel

Aardgasvrije en frisse basisscholen

Gezondheid en duurzaamheid zijn twee belangrijke thema’s voor Pro3. Ze komen samen in het concept Frisse scholen, dat voor alle basis- en middelbare scholen verplicht is per 2020. Een frisse school is “een schoolgebouw met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid. Een energiezuinige, gezonde en duurzame school levert een bijdrage aan een duurzame wereld en is daarmee een statement aan leerlingen en omgeving” (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

De nieuwe te bouwen school waar de raad in juli jl. een besluit over heeft genomen, wordt gebouwd volgens dit concept en het college heeft toegezegd dat ook de bestaande scholen in 2020 hieraan voldoen. Een belangrijke stap, vindt Pro3, want een goed binnenklimaat op school komt de gezondheid en leerprestaties van kinderen ten goede.


Het ministerie van BZK stelt een budget van € 5 miljoen beschikbaar voor gemeenten die in 2018 willen starten met een innovatieprogramma voor het aardgasvrij en fris maken van bestaande schoolgebouwen. In dit innovatieprogramma leert de gemeente samen met het schoolbestuur en het bedrijfsleven hoe een bestaand schoolgebouw succesvol ‘van het aardgas af kan worden gehaald’, hoe het binnenklimaat verbeterd kan worden en de energierekening betaalbaar blijft.


Pro3 vindt dit een mooie kans om een stap te maken bij de verduurzaming en verbetering van de basisscholen in de gemeente Loon op Zand. Zeker nu met het aantrekken van de economie de bouwkosten toenemen; de bouwkosten voor de nieuwe school vallen nu al flink hoger uit dan in eerste instantie geraamd.


Pro3 roept het college dan ook op om zich aan te melden voor de pilot voor aardgasvrije en frisse basisscholen en stelt hierover de volgende vragen aan het college:

1. Is het college bekend met de pilot Aardgasvrije en frisse basisscholen en de aanmeldingstermijn tot 1 oktober 2018? 

2. Is het college bereid zich hiervoor aan te melden? Zo ja, dan verzoekt Pro3 het college de raad voor 1 oktober 2018 informeren over de aanmelding en het resultaat daarvan. Zo nee, dan verzoekt Pro3 het college de raad uiterlijk 1 oktober 2018 te informeren over de redenen waarom het college de gemeente niet wil aanmelden voor deze pilot.

Maaike Mesdag
fractie-ondersteuner Pro3

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.