De begroting: Een bizar avondje gemeenteraad

Afgelopen donderdag vond de belangrijkste vergadering van de gemeenteraad plaats van het jaar: het huishoudboekje van de gemeente. Voor de gemeenteraad de gelegenheid om de plannen bij te stellen, zelf plannen in te dienen of voorstellen af te stemmen. Pro3 legde de volgende voorstellen voor.

Leefbaarheid

Ook Pro3 spreekt haar “Algemene Beschouwing” voor het komende jaar uit. In dit verhaal vraagt Pro3 meer aandacht voor het jaarlijkse onderzoek onder inwoners “Waar Staat je Gemeente” . Ieder jaar komen hier interessante uitkomsten uit. Pro3 vindt dat duidelijke verbetervoorstellen af te leiden zijn uit de resultaten maar dat gebeurt niet. Als de meeste inwoners bijvoorbeeld zeggen zich best in te willen zetten voor de leefbaarheid van de buurt maar de gemeente de inwoners hierbij niet betrekt, laat je iets liggen. Pro3 vindt dat zonde en wil dat de resultaten van het jaarlijks onderzoek meer serieus opgepakt worden.

Huurwoningen en woontoewijzing

Pro3 wijst op het tekort aan goedkope sociale huurwoningen voor ouderen en jongeren. Ook blijkt dat het nieuwe toewijzingssysteem van Casade (Woning-in-Zicht) voor de huurders in Loon op Zand minder positief uitvalt. Sinds vorig jaar kunnen huurders uit de hele regio zich ook voor woningen in de gemeente inschrijven. Het blijkt dat dit voor kleine gemeenten zoals Loon op Zand minder goed uitpakt: De kans op een huurwoning in het eigen dorp wordt kleiner. Pro3 wil dat de gemeente z’n best gaat doen om dit aan te passen. Rekening houden met een extra criterium voor kleine gemeenten kan helpen.

Woningen voor jongeren

Jongeren kunnen nu heel moeilijk aan woningen komen. Pro3 stelt aan de gemeente voor om financieringsmogelijkheden (subsidiemogelijkheden)  te onderzoeken om starters aan een woning te helpen.

Arbeidsmigranten

Al jaren wordt gesproken over de slechte huisvesting van arbeidsmigranten in Droomgaard. Het lange wachten op concrete stappen om dit te verbeteren brengt steeds grotere risico’s met zich mee, zoals de afgelopen weken weer naar buiten kwam. Pro3 wil net als in Waalwijk samen met werkgevers sobere logies bouwen, inclusief professioneel beheer en toezicht op veiligheid. Werkgevers willen hier zeker aan meewerken als er grond is waar zij kunnen bouwen.

Mantelzorgwaardering

Al sinds 2015 zet Pro3 mantelzorgwaardering op de agenda. Ondank hoopvolle toezeggingen vorig jaar ligt er nog steeds niets concreets op tafel. Heel zuur voor de vele mantelzorgers die dat steuntje in de rug best kunnen gebruiken. Pro3 vindt dat dit in 2019, met terugwerkende kracht, geregeld moet worden voor onze gemeente.

Dag van de Zorg

Inmiddels hebben we nu drie jaar ervaring opgedaan met de veranderingen in de WMO, jeugdzorg en participatiewet. Tijd om met elkaar terug te kijken maar vooral ook vooruit te kijken wat verbeterd kan worden.  Pro3 vindt dat we dit in een Dag van Zorg kunnen organiseren waarin we samen met cliëntorganisaties, zorgverleners, ambtelijke organisatie en cliënten met elkaar bespreken.

Zicht of geen zicht op jeugdzorg

Jeugdzorg kost onbeheersbaar veel geld. Zo blijkt uit de laatste cijfers. Er is geen duidelijk beeld waar dit door komt. Ook is onduidelijk hoe verschillende beleidsterreinen met jeugdzorg te maken hebben en of dit allemaal werkt zoals verwacht. Pro3 dringt er op aan om hier stappen in te zetten en de benodigde verduidelijking te geven.

Betrokkenheid van inwoners

Inwoners hebben het recht om de gemeente uit te dagen als zij vinden dat ze iets beter  kunnen dan de gemeente zelf. De gemeente omarmt dit idee ook. Alleen een duidelijk uitvoeringsplan ontbreekt. Pro3 stelt voor om hiervoor geld beschikbaar te stellen en dit uitvoeringsplan nu op te stellen. Reeds 100 gemeenten zijn ons tot nu toe voorgegaan, dus het moet niet zo moeilijk zijn om een uitvoeringsregeling op te stellen.

De financiële positie van de gemeente

Pro3 is helemaal niet enthousiast over de financiële situatie van de gemeente. Dit baart ons echt zorgen voor de toekomst. Daarom wil Pro3 een financiële analyse om ons te overtuigen van de financiële houdbaarheid van onze gemeente. Ook vraagt Pro3 voorstellen van de gemeente om de financiële positie voor de komende jaren te verbeteren.

Reactie van Raad en College

Het College gaat niet mee met de voorstellen van Pro3: “overbodig”, “het is in onderzoek”, “we doen het al”, “Financiële positie is prima”, etc.

De reactie van de meerderheid van de raad (de coalitie) is voorspelbaar: het college werd gevolgd. De  hoeveelheid concrete voorstellen waren te veel om te behappen en om nu te bespreken (!).

Een serieuze inhoudelijke reactie hebben we gemist. Voor Pro3 aanleiding om alle ingediende moties en amendementen in te trekken. Het had geen zin meer om hier nog meer tijd aan te besteden. Pro3 stemde vervolgens tegen de begroting. Voor Pro3 een einde van een bizarre raadsvergadering.

Onze Algemene Beschouwingen, amendementen en moties te downloaden als acrobat/pdf-files:

Onderwerp: klik op de titel: bestand wordt in een nieuw window geopend
Algemene Beschouwingen Pro3
Amendement-1: Graffiti
Amendement-2: Dag van de Zorg
Amendement-3: Uitvoeringsplan Right-to-Challenge
Motie-1: Waar Staat je Gemeente
Motie-2: Toewijzingssysteem Sociale huurwoningen
Motie-3: Jongeren op de woningmarkt
Motie-4: Huisvesting Arbeidsmigranten
Motie-5: Mantelzorgwaardering
Motie-6: Overzicht Jeugdzorg
Motie-7: Financiële analyse