Font Size

SCREEN

Cpanel

Nogmaals: huisvesting van arbeidsmigranten

Een terugblik

Voor de zoveelste keer staat het onderwerp huisvesting van arbeidsmigranten op de agenda. Drie jaar geleden  (4 feb. 2016) bracht Pro3 een motie in met de opdracht om dit onderwerp in de regio aan te kaarten en gezamenlijk op te pakken. Een meerderheid van onze raad ondersteunde deze motie. We schreven hier al over op onze website.

Regio Hart van Brabant

Enkele maanden daarna (april 2016) werd een gelijksoortige motie door Pro3 ingebracht in de Verenigde vergadering van Hart van Brabant. Uitdrukkelijk werd de regio opgeroepen om met een plan van aanpak te komen en een uitvoeringsprogramma op te stellen om de huisvestingsproblematiek daadwerkelijk aan te pakken. Ook deze motie werd door de 9 gemeenteraden van de regio ondersteund.


Al met al een dringende oproep aan het Algemeen Bestuur van Hart van Brabant om de huisvesting van arbeidsmigranten beter te regelen. 

In gesprek met bedrijven en huisvesters

In november 2017 spraken we met de raden uit de regio over een regionaal onderzoek over de huisvesting. Zie ons verslag hierover op deze website. Het bijzondere aan deze avond was de aanwezigheid van enkele werkgevers en huisvesters die het onderwerp van hun kant belichtten. Met name werd door hen gewezen op de stroperigheid van gemeenten en gebrek aan slagvaardigheid om tot een oplossing te komen. Werkgevers willen best investeren, met name in huisvesting voor kort-verblijf immigranten.

Aanpak huisvesting in de gemeente

In 2018 gaven concrete situaties van onwenselijke en onmenselijke huisvesting aanleiding tot verontruste signalen uit de wijken. Gewone woonhuizen (3 slaapkamers en een zolder) werden plotseling (zonder enige aankondiging of overleg), volgestopt met 8 tot 10 arbeidsmigranten. De huizen blijken op die aantallen aangepast te worden door het creëren van kleine slaapkamertjes. Geluid- en parkeeroverlast worden gemeld. De buurt voelt zich overvallen. Bewoners uit de buurt merken al snel dat sprake is van huisjesmelkers-gedrag. Het huis wordt verhuurd aan een uitzendbureau die de arbeidsmigranten aanlevert. De migranten betalen een fors bedrag per "bed". Niet alleen de huisjesmelker maar ook het uitzendbureau komt op die manier snel aan geld over de ruggen van deze arbeidsmigranten. De gemeenteraad is behoorlijk verbolgen over deze onwenselijke maar ook onmenselijke situaties. Verantwoordelijke wethouder en burgemeester zijn inmiddels ingelicht en beraden zich op maatregelen. 

Waar in 2016 de gemeente en de regio Hart van Brabant al was aangespoord (zie boven) om iets te doen aan de regionale huisvesting, blijkt dit in de praktijk niet tot resultaat te hebben geleid.  De raad ondersteunde daarom op 21 februari 2019 een door de VVD ingebrachte motie over aanpak van de huisvesting van arbeidsmigranten: 

Aanpassen van alle bestemmingsplannen

In de raad van 28 maart presenteerde het college het voorstel om alle bestemmingsplannen zo aan te passen dat voorkomen kan worden dat gewone woonhuizen in de wijken bewoond kunnen worden door kort-verblijf migranten. Door het aannemen van dit voorstel kunnen nu meer regels worden opgesteld over de huisvesting. Alle arbeidsmigranten verplicht inschrijven in basisregister personen van de gemeente hoort daarbij. Op die manier kan nagegaan worden of het om kort-verblijf migranten (korter dan 4 maanden hier gevestigd) gaat. Huisvesting in woonhuizen wordt zoveel als mogelijk uitgesloten voor kort-verblijf migranten. 

De gemeente kondigde tevens aan te gaan onderzoeken welke juridische mogelijkheden er zijn om bestaande situaties terug te draaien.

Het voorstel van het college werd met algemene stemmen aangenomen.

Ontmoedig huisjesmelkers en hou dubieuze huisvesters buiten de deur

Pro3 drong er nogmaals op aan in gesprek te blijven met de bedrijven en de huisvesters. ‘Investeerders’  die snel geld willen verdienen over de ruggen van de arbeidsmigranten moeten stoppen met hun gedrag als huisjesmelker. Uitzendbureaus die niet kunnen zorgen voor fatsoenlijke huisvesting  moeten gerapporteerd worden bij de bedrijven zodat deze bedrijven hun keuzes kunnen aanpassen.

Verenigde vergadering Hart van Brabant: 25 mei a.s.

De volgende uitdaging is om opnieuw bij de raden uit regio Hart van Brabant dit onderwerp aan te kaarten met het verzoek om bij het bestuur van de regio aan te dringen op concrete maatregelen. Het kan niet zo zijn dat er opnieuw een situatie ontstaat dat er te weinig geleverd gaat worden aan de gemeenten: afspraken of huisvesting binnen de regio, waar en hoeveel per gemeente?

In de voorbereiding van deze verenigde vergadering (3 april) is dit onderwerp opnieuw besproken. Benadrukt is dat er meer concrete maatregelen moeten komen. Afspraken met de gemeenten onderling over de verdeling van de huisvesting moeten gemaakt worden. Onwenselijke en onmenselijke huisvesting moet voorkomen worden.

Voor kort-verblijf migranten is grootschalige opvang in appartementen een keuze, zoals bijvoorbeeld in Waalwijk en Tilburg. Ondernemingen blijven de eerst verantwoordelijke om voor huisvesting te zorgen.

download beleidsregels Loon op Zand (2 april 2019)

Peter Flohr, fractievoorzitter van Pro3

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.