Font Size

SCREEN

Cpanel

Raad 11 november: Loon op Zand Millennium Gemeente?

Als het aan de gemeenteraad ligt gaat het college stappen zetten om de gemeente Loon op Zand tot Millennium Gemeente te verklaren. Een meerderheid in de gemeenteraad gaf dat aan bij de begrotingsbehandeling.

Maar wat is een Millennium Gemeente?
In 2000 zijn door de Verenigde Naties (VN) acht doelen opgesteld om de wereldwijde armoede te bestrijden. Men hoopt deze doelstellingen voor een belangrijk deel te halen voor 2015. Hiervoor doet de VN wereldwijd een beroep op met name het lokaal niveau: de steden en de dorpen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is in 2007 daarom in Nederland gestart met een campagne om de gemeenten enthousiast te krijgen om Millennium Gemeente te worden. Inmiddels zijn er al meer dan 150 gemeenten als Millennium Gemeente genoteerd. Het belang van het halen van de VN Millenniumdoelen is duidelijk. Het behoort tot de universele mensenrechten dat ieder recht heeft op een leven zonder armoede en met vrijheid van keuzen. 8doelen_millenniumgemeente

Waarom een gemeente?
Een gemeente en haar lokaal bestuur staan dicht bij de mensen. Lokale bestuurders kennen de behoeften van burgers en zitten in een positie om hier, samen met andere partijen, in te voorzien. Nederlandse gemeenten kunnen ondersteuning geven bieden op verschillende terreinen.  Deelnemende gemeenten kiezen voor een eigen invulling, onder de gezamenlijke, herkenbare vlag. Het betekent dat bestaande activiteiten in de schijnwerpers worden gezet en in breder verband worden gebracht.  

 Een ‘Millennium Gemeente’ is een gemeente die op één of meerdere manieren actief is of wil worden. Veel inwoners zijn betrokken bij maatschappelijke vraagstukken over de grens. Men wil de betrokkenheid graag omzetten in concrete acties. Veel lokale groepen vinden het stimulerend en nuttig als de gemeente dit ondersteunt.

De kernboodschap van de actie om Millennium Gemeente te worden is dat ontwikkelingssamenwerking niet uitsluitend iets is tussen landelijke overheden. Lokale overheden vormen juist een zeer nuttige aanvullende taak.

In de oproep aan het college van Burgemeester en Wethouders vraagt de raad om een besluit voor te bereiden waarin de gemeente Loon op Zand tot Millennium Gemeente wordt verklaard. De gemeenteraad wil dat de gemeente actieve steun verleent aan millenniumdoel 7: bevorderen van een duurzame wereld en aan millenniumdoel 8: bevorderen van eerlijke handel, schuldverlichting en hulp. op die manier kan de gemeente inhoud geven aan haar profilering als duurzame en sociaal solidaire gemeente.

Het college wordt gevraagd om een plan op te stellen waarbij burgers en organisaties betrokken worden die mondiaal aktief zijn in lijn met de millenniumdoelen.

De meerderheid van de gemeenteraad die de oproep ondersteunde bestaat uit GemeenteBelangen, Pro3 en Lijst Loon op Zand.

In de gemeente Loon op Zand bestaat al sinds 2008 een werkgroep die zich aktief inzet om Loon op Zand Millennium Gemeente te maken. Deze werkgroep, ontstaan vanuit de afdeling GroenLinks en met deelname van de PvdA en (in die tijd) met het CDA, zal zich nu gesteund weten door de aangenomen motie. Het opgebouwde dossier kan vanaf nu verder uitgebreid worden.

Voor de motie: klik hier

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.