Font Size

SCREEN

Cpanel

Pro3: Inspraak en burgerparticipatie wettelijk vastleggen

InspraaktorenDe overheid en ook ons gemeentebestuur vindt inspraak belangrijk. Iedereen mag zijn zegje doen als het gaat om nieuwe plannen van de gemeente. Het wordt belangrijk gevonden dat inwoners meepraten over de inrichting van hun dorp, hun wijk en hun buurt.  De belangrijkste “klant” van de gemeente is immers de burger. Samenwerking met en het betrekken van die klant bij beleid en uitvoering ervan zorgen voor meer draagvlak. Ook komt dit de kwaliteit van de besluiten ten goede.

In de afgelopen jaren is gebleken dat het niet op tijd betrekken van de burgers bij nieuwe plannen vaak leidt tot kostenverhoging. Projecten gaan langer duren omdat vaak meer draagvlak gevonden moest worden. Aanpassing van projecten zorgden dan voor vertraging en dus meer kosten.

Pro3 vindt dat het College van B&W dit vraagstuk serieus moet aanpakken en met een voorstel moet komen om dit op een of andere manier ook wettelijk beter te regelen. Om die reden heeft Pro3 in de laatste raadsvergadering een motie ingediend met daarin het verzoek om tot een Algemene Inspraak- en Participatieverordening te komen. In deze verordening moet geregeld worden dat burgers en maatschappelijke organisaties uitdrukkelijk betrokken worden bij beleidsvorming, het vaststellen van beleid en de uitvoering ervan. De motie werd door een meerderheid van de Raad (Gemeentebelangen, Pro3 en Lijst Loon op Zand) aangenomen. Het College zal met deze uitspraak van de raad aan de slag moeten.

De aangenomen motie is hier te lezen.

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.