Font Size

SCREEN

Cpanel

Raad 15 december 2011: Onderzoek Bruisend Dorpshart

Artistieke impressie van multfunctioneel centrum

Wat hieraan vooraf ging.....
Eind februari 2011 werd bekend dat er op het accommodatiebeleid een structureel tekort van 6 ton was ontdekt. Ieder jaar zou de gemeente dit bedrag moeten bijpassen om het nieuwe multifunctioneel centrum (Carré) en 2 nieuwe sporthallen in de lucht te houden. Voor Pro3 was dit feit aanleiding om de kostenbewaking van het totale project Bruisend Dorpshart onder de loupe te leggen. Hoe kon het dat een dergelijk tekort nu pas naar voren kwam? Wat betekende dit voor de verdere ontwikkeling van het Bruisend Dorpshart? Welke aanpassingen zouden noodzakelijk zijn om de kosten binnen de financiële grenzen te houden die de raad eerder heeft gesteld? 

In de raadsbrede commissie van 3 maart heeft Pro3 uitdrukkelijk om een onderzoek gevraagd naar de oorzaken van het plotselinge tekort. Dat onderzoek moest betrekking hebben op het hele besluitvormingsproces van het Bruisend Dorpshart en niet alleen over het accommodatiebeleid gaan. Waren er voldoende onderbouwde en afgewogen voorstellen aan de Raad voorgelegd om de besluiten te nemen zoals deze zijn genomen? De roep om een breder onderzoek werd door alle partijen gesteund, het CDA uitgezonderd. Het CDA wilde het onderzoek beperken tot uitsluitend het accommodatiebeleid.

Het interne vooronderzoek.....
Op 31 mei verscheen
het ambtelijk rapport als een voorverkenning naar "feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een verwacht, niet afgedekt exploitatietekort m.b.t. het Carré". Ambtenaren brachten in beeld hoe het interne proces m.b.t. het Bruisend Dorpshart en het accommodatiebeleid is verlopen. Alle relevante dossiers en documenten waren nog eens bekeken. De conclusies waren eerlijk en hard:

Er was geen afstemming tussen accommodatiebeleid en de ontwikkeling van het Bruisend Dorpshart, met andere woorden: er was geen afstemming tussen wat gebouwd moest worden en wat er in de gebouwen moest plaats vinden. Ook enkele veronderstellingen over de benodigde accommodaties bleken niet waar te maken en de kosten van een nieuw sportcomplex waren niet in beeld gebracht. De communicatie tussen verschillende afdelingen bleek niet optimaal. Het totaaloverzicht bleek verloren.

De resultaten van dit ambtelijk vooronderzoek waren voor Pro3 onvoldoende. Er bleven teveel vragen onbeantwoord. Daarom stemde Pro3 niet in met het rapport maar beschouwde het rapport als incompleet. Ook werd aangedrongen op een onderzoek door een onafhankelijke partij.
Uiteindelijk werd afgesproken dat de fracties nog de gelegenheid kregen om extra vragen in te dienen. Ook werd aangedrongen op de inzet van onafhankelijke derden. 

De mening van de externe onderzoekers......
Drie fracties (GemeenteBelangen, Pro3, VVD) stelden een
groot aantal extra vragen over de gang van zaken. Met name vragen die het politieke bestuur (College en Raad) betroffen, alsmede de rol van externe adviseurs, externe partijen zoals het SMC en de advisering van de interne afdelingen. Het College beantwoordde deze vragen waarna het totale dossier ter beoordeling werd voorgelegd aan twee externe onderzoekers: mevr. J. Baartmans-van den Boogaart (ex-interim-burgemeester van Heusden en ex-gedeputeerde) en de heer J. Daandels, ex-burgemeester van Deurne. De analyse van beide onderzoekers leidden tot de volgende conclusies (cf. persbericht gemeente):

"De extern deskundigen constateren ondermeer onvolkomenheden in het ambtelijk rapport. Dat werd mede veroorzaakt door gebrekkige dossiervorming en gebrek aan communicatie tussen de betrokken afdelingen. De raad heeft in de ogen van de externe onderzoekers goed werk verricht door indringende toelichtende vragen te stellen. De analyse is in de ogen van de externe rapporteurs vooral hard voor het college, omdat de onderzoekers het een ernstige misrekening vinden dat het ambtelijk rapport in juni is aangeboden aan de raad zonder standpunt van het college. Waardering hebben zij voor de wijze waarop het college alsnog de vragen heeft beantwoord en collegiaal de volle verantwoordelijkheid op zich neemt voor het gebeurde in de vorige en deze periode."

De externe onderzoekers formuleerden 14 concrete aanbevelingen. Pro3 heeft in haar bijdrage in de raadsvergadering van 15 december vervolgens voorgesteld de rapportages voor kennisneming aan te nemen en de 14 aanbevelingen als opdracht aan het College mee te geven om uit te voeren. Benadrukt werd daarbij dat de Raad over de tenuitvoerlegging voortdurend geïnformeerd zal worden. Dit besluit werd unaniem door de raad aangenomen. Hiermee kan voorlopig een "stippellijn" gezet worden onder een treurig stukje geschiedenis van een "bruisend" project.

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.