Font Size

SCREEN

Cpanel

Snoeiharde bezuinigingen Sociale Werkvoorziening (WML)

De sociale werkvoorziening Midden-Langstraat (WML) wordt keihard getroffen door bezuinigingen die door de VVD-CDA/PVV regeringscombinatie zijn bedacht. Al dit jaar wordt het budget, dat de gemeenten Heusden, Waalwijk en Loon op Zand gezamenlijk ontvangen, gekort met 650.000 euro. De korting geldt niet alleen voor dit jaar maar ook voor volgende jaren. Het gaat dus om een structurele korting. Dat dit grote problemen oplevert is duidelijk. Voor het bestuur van de WML aanleiding om 44 tijdelijke contracten, die dit jaar en volgende jaar aflopen, niet meer te verlengen. Een zeer pijnlijke beslissing. Met name ook omdat het gaat om tijdelijke contracten van medewerkers die binnen de beschutte omgeving van WML werken. Mensen die dus  een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Van 45 WSW medewerkers met een tijdelijk contract, die gedetacheerd zijn of daar binnen enkele maanden kans op maken, wordt het contract niet opgezegd.

En dit zijn nog niet de laatste bezuinigingen die de gemeenten te wachten staat. Ook de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD), die met de WML gaat fuseren, krijgt in 2012 52% minder in vergelijking met vorig jaar. De korting bedraagt 1,9 miljoen euro op het reïntegratiebudget: nota bene het budget om mensen weer aan de slag te krijgen. Gevolg van deze korting is dat voor de  WIW-banen en ID-banen (zeg maar de oude "Melkert"-banen) geen geld meer vrijgemaakt zal worden. Aan de werkgevers die gebruik maken van deze gesubsidieerde banen wordt dringend gevraagd om deze medewerkers ook zonder subsidie in dienst te houden.

Ambtenaren ontslaan om daarmee de bezuinigingen op te vangen?

Een sombere toekomst voor de ISD-WML, niet op de laatste plaats voor de mensen die direct de gevolgen van deze bezuinigingen zullen ondervinden. Begrijpelijk dat WML-medewerkers al begin december hiervoor in actie zijn gekomen en honderden handtekeningen hebben verzameld onder het personeel van de WML. Deze zijn naar de politieke partijen van de 3 gemeenten gestuurd. En terecht want het zijn de lokale politieke bestuurders die hun uiterste best moeten doen om dit probleem zo goed mogelijk op te lossen.

Een CDA-raadslid uit Heusden stelt serieus voor om via efficiencymaatregelen 10 ambtenaren binnen de 3 gemeenten uit te sparen voor een bedrag van 480.000 euro. Met dat bedrag hoeven er geen contracten worden opgezegd bij de WML. Op het oog een sympathiek voorstel maar het verplaatst het probleem. Het lost niets structureels op (voor de lange termijn). Ook de reserves van de WML/ISD zijn niet toereikend genoeg om het probleem op te lossen. De meest structurele oplossing is het terugdraaien van deze bezuinigingen door het wegsturen van dit kabinet. Maar dat zal waarschijnlijk niet de eerste voorkeur zijn voor het CDA-raadslid (of misschien toch wel?).

Meer tijd, meer duidelijkheid en maximaal gebruik maken van fusievoordelen ISD-WML

Het probleem is niet op een achternamiddag op te lossen. Het overstijgt de verantwoordelijkheid van het huidige bestuur van de WML. Formeel is het WML-bestuur de enige verantwoordelijke. Maar zij vertegenwoordigen de afzonderlijke gemeenteraden. Omdat dit een uitzonderlijke situatie is mag je ook rechtstreekse betrokkenheid verwachten van deze gemeenteraden. Een betrokkenheid die misschien tot minder pijnlijke ingrepen leidt. Om dat in beeld te krijgen is meer tijd en meer cijferwerk nodig.

De WML en de ISD gaan een unieke verbintenis aan met elkaar. Volgens wethouder en bestuurder bij de WML en de ISD Sjoerd Potters, een verbintenis die uniek is in Nederland. Er wordt gesproken over een knap staaltje bestuurlijke vernieuwing in het Hart van Brabant (volgens een  artikel  op de nieuwe website van de ISD en WML gezamenlijk). Met deze ontwikkeling wordt een uitdaging aangegaan die voor de verschillende doelgroepen van de ISD en WML voordeel op moet leveren. Citaat Potters: Niet 'wat zijn we wettelijk verplicht' maar: 'welk resultaat kunnen we samen méér bereiken' was de vraag. Deze uitdaging en mogelijk perspectief voor de samenwerking is een goed uitgangspunt om te bezien of in de komende periode een oplossing gevonden kan worden voor het huidige probleem. Beschouw het als een testcase die antwoord moet geven op de vraag of een fusie tot meer mogelijkheden leidt, meer creativiteit, meer oplossingsrichtingen. Volgens Potters zagen alle vertegenwoordigers van de verschillende besturen (drie colleges, drie gemeenteraden en twee instellingsbesturen) het voordeel van één centrale dienst die vanuit verschillende disciplines mensen naar hun vermogen weer aan het werk brengt. "En daarmee hun zelfvertrouwen, hun gevoel van maatschappelijke waarde en hun inkomsten teruggeeft".

Tegen deze achtergrond moeten niet alleen financiële criteria wegwijzers zijn, maar zijn ook gedeelde kernwaarden richtinggevend. Kernwaarden die in het visiedocument zijn terug te vinden (blz. 8 aldaar): "zelfredzaamheid, duurzame samenwerking en sociale innovatie".

Om meer tijd en duidelijkheid te krijgen moeten de drie gemeenteraden dit gezamenlijk uitspreken in een bestuursopdracht (motie) voor hun colleges. Ook dat zal een unieke gebeurtenis zijn maar gezien deze snoeiharde bezuinigingen zeer de moeite waard om maximale creativiteit te bereiken. 

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.