Font Size

SCREEN

Cpanel

Kinderpardon: doet Loon op Zand ook mee?

Logo Kinderpardon NUWie heeft de beelden nog op z'n netvlies staan? Wie heriinnert zich niet de soms heftige debatten in en buiten de Tweede Kamer over Mauro, Sahar, etc.... Veel publiciteit, veel media aandacht en het ging slechts om een paar kinderen. Krijgen we daar iedere keer weer mee te maken omdat een fatsoenlijke wettelijke regeling ontbreekt? Om dit nu te voorkomen is een initiatiefwet gemaakt door de PvdA (Spekman) en ChristenUnie (Voordewind).

De wet in een notendop: minderjarige asielzoekers die langer dan acht jaar in Nederland zijn mogen blijven. Voor minderjarigen zonder ouders geldt een termijn van vijf jaar. Voorwaarde is wel dat hun lange verblijf te wijten is aan falen van de overheid. Dit wetsvoorstel bevat geen voorstellen om de lengte van de toelatingsprocedures te bekorten, maar heeft tot doel om in het geval van uitzonderlijk langdurige procedures de rechten van gewortelde kinderen te waarborgen.

Naar schatting gaat het om ca 1500 kinderen: Limburgser dan vlaai. Noord-Hollandser dan kaas. Frieser dan de Elfstedentocht. En Zeeuwser dan het meisje. Door het tekenen van de petitie Kinderpardon.nu hoopt men zoveel mogelijk bijval te krijgen om het uitzetten van kinderen die hier geworteld zijn, te voorkomen. Op dit moment zijn er ongeveer 120.000 handtekeningen geplaatst. De steun komt uit alle politieke hoeken, dwars door de partijen heen.

Waarom zou de gemeente mee moeten doen?

Ook gemeenten worden opgeroepen om via een motie steun te betuigen aan deze actie. Het kan immers ook om kinderen gaan "die in uw gemeente woonachtig zijn". De discussie en besluitvorming vindt in de Tweede Kamer plaats. Gemeenten hebben direct te maken met de gevolgen en de uitvoering van het huidige asielbeleid. Als een groot aantal gemeenten zich achter het voorstel schaart om tot een kinderpardon te komen, is dit een extra duidelijk signaal dat de Minister niet zomaar naast zich neer hoort te leggen. Inmiddels hebben zich al vele gemeenten positief uitgesproken om tot een kinderpardon te komen.

Ook in Loon op Zand?

Pro3 zal op de raadsvergadering van 9 februari een motie indienen die de gemeente oproept om het initiatief te steunen. De motie luidt als volgt:


De raad van de gemeente Loon op Zand in vergadering bijeen d.d. 9 februari 2012;

overwegende:

  • dat er brede maatschappelijke steun bestaat voor een kinderpardon, die zich onder andere vertaalt in meer dan 100.000 handtekeningen op de petitie Kinderpardon Nu;
  • dat deze steun niet voorbehouden is aan specifieke politieke stromingen, maar breed gedragen wordt;
  • dat, hoewel het rijksbeleid betreft, de problematiek zich in elke gemeente kan voordoen, en daarmee inmenging op gemeentelijk niveau gerechtvaardigd is,
  • dat het geen recht doet aan de problematiek wanneer slechts in individuele gevallen, zoals bij Sahar en bij Mauro, ad hoc oplossingen worden geboden vanwege de publicitaire storm van aandacht. De actie voor het kinderpardon vergroot de kans dat er voor al deze kinderen (en niet alleen voor de kinderen die in de media komen) een oplossing komt;
  • dat het hier om kinderen van 21 jaar en (veel) jonger gaat die als alleenstaande minderjarige asielzoeker naar Nederland gekomen kunnen zijn of met het hele gezin gevlucht zijn uit het land van herkomst;
  • dat de actie voor het kinderpardon is gericht op minderjarige vreemdelingen die 8 jaar of (vaak nog veel) langer in Nederland wonen;
  • dat er in Nederland naar schatting 1500 kinderen leven die aan deze criteria voldoen;
  • dat het wezensvreemd is om deze asielkinderen die geworteld zijn in Nederland terug te sturen naar het land van hun ouders, waar zij geen enkele band mee hebben, geen familie of andere opvang zullen vinden en volledig ontheemd zullen zijn;

verzoekt het college:

om bij de minister voor Immigratie & Asiel aan te dringen op een kinderpardon.


En vergeet vooral niet zelf de petitie te ondertekenen op de volgende website: Kinderpardon.nu

 

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.