Font Size

SCREEN

Cpanel

Maatwerk ?

AddThis Social Bookmark Button

In de komende raadsvergaderingen (31 okt/7nov.) zal de gemeenteraad besluiten over de voorgenomen bezuinigingen bij o.a. de buitensportverenigingen. Sinds vorig jaar november is de gemeente in overleg geweest met de 6 buitensportverenigingen: hockeyclub DES, handbalvereniging DESK, en de voetbalverenigingen Berkdijk, Uno Animo, Blauw Wit en DESK.

In 2012 is een bezuinigingsplan voorgelegd aan deze verenigingen waarbij uitgegaan werd van een 10-jarige afbouw van de exploïtatiesubsidie.

Pro3 heeft bij de behandeling van dit agendapunt een motie ingediend, mede ondertekend door GemeenteBelangen en Lijst Loon op Zand: waarin het college het volgende verzocht werd:

De motie is met de stemmen van Pro3, GemeenteBelangen en Lijst Loon op Zand aangenomen.

De achterliggende gedacht bij deze motie was dat de buitensportverenigingen ieder op zich hun eigen mogelijkheden en onmogelijkheden hebben om de bezuinigingsoperatie creatief op te vangen. Belangrijk is dan ook om een beeld te krijgen van de financiële staat van de verenigingen.

Tot op heden hebben de buitensportverenigingen zich echter als collectief opgesteld. Dat maakt het een stuk moeilijker om ook maatwerk te leveren per vereniging. Niettemin vindt Pro3 het belangrijk om te weten hoe de verenigingen op hoofdlijnen hun huishoudboekje hebben ingevuld. Om deze gegevens te krijgen kunnen de openbare jaarrekeningen beoordeeld worden die bij de subsidieaanvragen aan de gemeente voorgelegd moeten worden. Op grond van deze jaarrekeningen heeft Pro3 inzicht gekregen in de verschillen tussen verenigingen. Dit is samengevat in onderstaande tabel, met bijbehorende grafiekjes om de cijfers te verduidelijken.

De cijfers roepen vragen op, maar tegelijkertijd geven deze cijfers ook aan dat MAATWERK per vereniging mogelijk moet zijn. Grotere verenigingen hebben meer mogelijkheden om bezuinigingen op te vangen dan kleinere verenigingen. De cijfers ondersteunen  het betoog van hockeyclub DES bij de inspraakavond: hou rekening met de wens om de huidige verdeelsleutel bij een subsidieplafond aan te passen aan de huidige omstandigheden.

  • Zo valt bijvoorbeeld op dat hockeyclub DES de enige vereniging is met een positief resultaat op de inkomsten/uitgaven die de vereniging zelf betreffen, exclusief  de inkomsten/uitgaven via het het clubhuis.
  • Voetbalvereniging DESK is de vereniging met de hoogste omzet in het clubhuis, maar met het laagste rendement op de omzet en exploitatielasten van het clubhuis: 20%.
  • Als de voorgestelde afbouw van de bezuinigingen omgerekend wordt in een bedrag per lid per jaar, dan variëren deze bedragen tussen de verenigingen tussen de 1 euro en 6 euro per lid per jaar. De contributie zou jaarlijks met deze bedragen moeten worden verhoogd als de bezuinigingen op de leden worden afgewenteld. Pro3 gaat ervan uit dat dit niet zal gebeuren.

In de commissiebehandeling Mens en Maatschappij van 7 oktober jl. is over dit onderwerp naar voren gebracht dat Pro3 er een sterk voorstander van is om een overleggroep te starten met een onafhankelijke voorzitter en met deelname van de gemeente daarin om de huidige impasse in de communicatie te doorbreken. Tegelijkertijd bepleit Pro3 dat de raadgevingen en goede adviezen van o.a. de NOC/NSF hierbij betrokken worden. Het financieel probleem wat de meeste buitensportverenigingen hebben komt niet alleen in onze gemeente voor. Elders in den lande zijn er volop ideeën en voorbeelden te vinden om structureel "crisis-proof" te zijn. Een gezamenlijke overleggroep met een onafhankelijke adviseur kan hierin stappen zetten. Tegelijkertijd kan voorbereidend gewerkt worden aan een voorstel voor een verdeelsleutel die de subsidie voor de buitensport per vereniging toedeelt.


Wordt document niet getoond? Klik hier voor volledige pdf-file

 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen